Vänorterna viktiga i kommunens nätverk

Ted Lindquist ,
Nyligen hade Oskarshamns kommun besökare från Sydafrika, som bland annat fick en guidad tur på Kulturhuset av Ted Lindquist. Foto: Roger Carlsson
Foto:Roger Carlsson
Nyligen hade Oskarshamns kommun besökare från Sydafrika, som bland annat fick en guidad tur på Kulturhuset av Ted Lindquist. Foto: Roger Carlsson

Med anledning av att Jan Johansson har ställt ett par frågor om Oskarshamns kommuns samarbete med den sydafrikanska vänorten Ray Nkonyeni Municipality vill jag som internationellt ansvarig i Oskarshamns kommun gärna svara.

Av orsaker som jag inte kunnat påverka har svaret tyvärr inte införts i tidningen tidigare.


Vänorter, partnerskap och nätverk är viktiga delar av ett framgångsrikt internationellt arbete. Oskarshamns kommun har under åren byggt upp ett kontaktnät i Norden, Europa och världen. Enligt Oskarshamns kommuns internationella policy ska kommunen verka för internationella kontakter och aktiviteter. Genom att tillvarata den potential som finns i att arbeta internationellt kan kommunen utvecklas.

Oskarshamns kommun har haft ett samarbete med den sydafrikanska vänorten i många år. Vänortsutbytet inleddes 1999 i samband med det som kallades Sweden South Afrika Partnership Year då svenska staten finansierade olika aktiviteter för att uppmuntra samarbetet mellan Sydafrika och Sverige. Kommunfullmäktige har tagit enhälliga beslut kring vänortsavtalen 1999, 2008 och 2014. Nuvarande avtal sträcker sig fram till 2018. 


Samtliga projekt som Oskarshamns kommun är delaktig i finansieras till huvuddelen av svenska staten genom Sida och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Kommunala Partnerskap är en samarbetsform för svenska kommuner och regioner som vill samarbeta med kommuner/regioner i andra länder för att stärka kompetensen som leder till en ömsesidig nytta och bygger på konkreta aktiviteter, ökad demokrati och jämställdhet samt fattigdomsbekämpning.

Samarbetet med det civila samhället och ideella organisationer såsom Oskarshamns Södra Afrikakommitté (OSAK) är en viktig del. Det är också till stor del detta mångåriga samarbete mellan ideella krafter som är anledningen till att Oskarshamns kommun har ingått vänortsavtal från början. Det ideella samarbetet med bidrag direkt till OSAK från andra bidragsgivare såsom exempelvis Olof Palmes Internationella Center.För några dagar sedan hade vi besök från ledningen i Ray Nkonyeni Municipality och tre skolungdomar. Veckan innan besökte en Oskarshamns delegation med fyra skolungdomar vänorten som ett led i ett ungdomsprojekt. Kommunledningarna har understrukit vikten av detta ömsesidiga samarbete och för fortsatt utveckling inom olika prioriterade fokuserade områden såsom näringslivsutveckling/turism, miljö- ,återvinning- och energifrågor, ungdomsfrågor samt kompetensutveckling för politiker och anställda.