Kalmar län måste förebygga fallskador

Reagera ,
Foto:JESSICA GOW

I Sverige dör fyra gånger så många människor av fallskador än i trafiken. Varje år vårdas cirka 64 000 personer över 65 år på sjukhus till följd av en fallolycka, varav cirka 1 000 personer dör.

Samhällets kostnader för fallolyckor uppgick 2012 till nästan 25 miljarder. Men trots att många fall går att förhindra, ­satsades det bara 3,4 miljarder på att förebygga fallolyckor. Det kan jämföras med skador i trafiken där samhällskost­naden låg på 23,5 miljarder kronor, men förebyggande åtgärder på 44 miljarder kronor.

Fallskador är en av de vanligaste orsakerna till att äldre människor ­skadar sig och behöver omfattande vård. Det innebär inte bara lidande för den enskilde och stora kostnader för vården. En fallskada kan också få allvarliga konsekvenser på lång sikt – försämrad livskvalitet genom otrygghet, svårighet att röra sig, och isolering i hemmet. Det är därför väldigt viktigt att olika aktörer arbetar för att förebygga fallolyckor i hemmet, närmiljön och trafiken.

Från SPF Seniorerna ­deltar vi i Socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera”. Vi lär ut enkla men effektiva tips som kan förhindra fall och i längden mycket lidande för den enskilde. Det handlar om att äta näringsriktigt för att inte tappa balansen, att motionera och balansträna samt att gå igenom vilka läkemedel man tar så att dessa inte försämrar balansen. Men det är också på ­tiden att ta fallskador på allvar. Enligt Socialstyrelsen avled 32 personer 2015 i Kalmar län på grund av fallskador. Från SPF Seniorerna menar vi att det nu är dags att det införs en nollvision för fallskador, precis som det finns i trafiken.

För att nå en nollvision om fallskador behöver ­länets kommuner och landstinget ta tag i följ­ande:

Fixartjänster så att ­seniorer kan få hjälp med riskfyllda vardagssysslor i hemmet som att hänga upp gardiner, byta lampor och liknande, vilket kan stimuleras genom statliga bidrag.

Erbjud alla som är 75 år och äldre en säkerhetsrond eller ett före­byggande hembesök i ­bostaden för att få tips om vad som kan göras för att undvika fallolyckor.

Alla som är 75 år och äldre bör få läkemedels­genomgångar minst en gång varje år.

Planera, bygg och underhåll den offentliga miljön så att risken för fallolyckor minskar. Chatrine Pålsson Ahlgren