Psykolog gav övningar med sexuella inslag

Kalmar län Artikeln publicerades

Psykologen gav sin patienter i hemläxa att göra övningar med sexuella inslag.

Nu har Landstinget anmält psykologen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Grunden till anmälan är att ett antal patienter som deltagit i psykologens gruppbehandlingar tagit kontakt med sjukvårdsledningen och slagit larm.

Det som bland annat framkom i patienternas larm var att de lämnat samstämmiga uppgifter om integritetskränkande innehåll i behandlingen som att patienter har fått berätta om mycket personliga förhållanden som rör samlevnadsproblem inför andra patienter.

Psykologen gav också sina patienter en form av hemläxa med uppmaningen att patienterna skulle göra övningar med sexuella inslag för att därefter redovisa dessa vid kommande möten.

Direkt efter det att landstinget startat en utredning av psykologen avbröts alla gruppbehandlingar. Detta sedan landstinget bedömt att den gruppbehandling som beskrivits inte stämmer med patientsäkerhetslagens krav på att vård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.

En internutredning angående psykologens arbetsmetoder kunde aldrig genomföras eftersom psykologen avböjde att medverka och själv valde att lämna sin tjänstgöring.

Denna inställning fick sjukvårdsledningen att anmäla psykologen till IVO eftersom hen kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Utifrån en samlad bedömning av händelserna har landstinget också valt att göra en polisanmälan.