Stoppa Trafikverkets bluff

Jochum Ressel, Sjökapten, rederichef SJ Färjetrafik, styrelseledamot Svenska Privatvagnsföreningen. Magnus Sandgren, sakkunnig järnvägsfrågor. Åke Nilsson, civilingenjör och ekonom. Sven-Olof Nehrer, ekonom, grundare av Branschföreningen Tågoperatörerna. Sven Jernberg, väg- och vatteningenjör. Jan Du Rietz, trafikjournalist, expert på trafikpolitik och infrastruktur och författare. ,
Trafikverkets förslag att inte satsa några pengar till upprustning av Stångådalsbanan måste stoppas. Dagens debattörer vill att både regering och lokalpolitiker tar Trafikverket i örat och kräver en ny transportplan. 2 bilder
Foto:Anders Johansson
Trafikverkets förslag att inte satsa några pengar till upprustning av Stångådalsbanan måste stoppas. Dagens debattörer vill att både regering och lokalpolitiker tar Trafikverket i örat och kräver en ny transportplan.

"Det är uppenbart dels att regeringen behöver ta både TRV och region Östergötland i örat och kräva att givna direktiv följs bland annat om att statens regionala anslag kan användas till både järnväg och väg."

"Det är uppenbart dels att regeringen behöver ta både TRV och region Östergötland i örat och kräva att givna direktiv följs bland annat om att statens regionala anslag kan användas till både järnväg och väg."

EU- och nationella medel finns med jämna mellanrum till upprustning av järnvägar som Stångådals- och Tjustbanorna. Statliga miljarder betalas till exempel ut till regionala järnvägs- och vägprojekt varje planperiod och det är regionerna ihop med Trafikverket (TRV) som fördelar pengarna. Länstransportplanen för Östergötland 2014-2025 är dock en besvärande läsning: 1,4 miljarder kronor går till vägprojekt och resecentrum i Norrköping och Linköping. Ingenting ges till Stångådals- och Tjustbanorna trots akut behov och starka skäl för upprustning.

Det här leder till regionförminskning, ökade CO2-utsläpp och sannolik nedläggning av de två banorna. Östergötland ihop med TRV kör alltså bland annat över Kalmar län och isolerar sydöstra Sverige ännu mer.

Det är chockerande idag på 2000-talet. Inte minst med tanke på regeringens krav på dels regionförstoring med hållbar utveckling och tillväxt, dels ett länsöverskridande perspektiv i infrastrukturplaneringen. Till det kommer klimathotet och kraven på att trafiksektorn skall minska CO2-utsläppen drastiskt.

Ansvariga för problemen är bland andra tjänstemän som region Östergötlands Stefan Dahlskog och länstrafikbolaget Ötraf:s Anders Lennartsson ihop med TRV:s Peter Linnskog i Eskilstuna och Lars Bergström i Kalmar. De för politikerna bakom ljuset och bluffar grovt för att dels kunna lägga ned banorna, dels bygga ut vägarna och busstrafiken i sann 1900-talsanda.

Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för stråket Linköping – Kalmar som Trafikverket ihop med regionerna nyligen avslutat är en skandal. ÅVS:en är en utvecklad kopia av bluffutredningarna om bannedläggningar som gamla SJ gjorde en gång i tiden följt av statliga Transportrådet på 1980-talet.

Även i ÅVS:en har man försökt köra över Kalmar: Stångådals- och Tjustbanorna är bara att lägga ned och ersätta med vägsatsningar som ger ökad vägtrafik med mer långsam busstrafik. Detta trots att till exempel en upprustning av Stångådalsbanan för två till tre miljarder och tåg med lutningsteknik skulle mer än halvera restiden jämfört med buss till följande:

Linköping – Kisa på dryga halvtimmen

Linköping – Vimmerby under timmen

Linköping – Hultsfred dryga timmen

Linköping – Kalmar drygt två timmar.

Något som skulle ge en kraftfull regionförstoring med hållbar utveckling och tillväxt vilket skulle bryta exempelvis Kalmar läns isolering. Den samhällsekonomiska lönsamheten skulle bli stor

Det är uppenbart dels att regeringen behöver ta både TRV och region Östergötland i örat och kräva att givna direktiv följs bland annat om att statens regionala anslag kan användas till både järnväg och väg, dels att centerledaren Annie Lööf måste ta sina partivänner i Östergötland i örat så de förstår vad som krävs för att både utveckla landsbygden utanför storstadsstråket och inte sabotera centerns möjliga framgång i nästa års val.