Annons

Kommunalt veto bra för kärnkraften

Kommunernas vetorätt mot nya kärnkraftsreaktorer står under övervägande. Men ska nya reaktorer bli verklighet är en förutsättning att den aktuella kommunen ställer sig positiv till en etablering.
Ledare • Publicerad 11 augusti 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det finns en skillnad när det gäller regelverken för ny vind- och ny kärnkraft. En kommun har i båda fall vetorätt mot etablering av vindkraftverk eller reaktorer. Men när det gäller vindkraft kan regeringen köra över kommunen och godkänna exploatering. Det möjligheten saknas när det gäller kärnkraft. Lagen är således inte teknikneutral.

Kärnkraftsetableringar förutsätter samförstånd mellan stat och kommun. Som i Oskarshamn.
Kärnkraftsetableringar förutsätter samförstånd mellan stat och kommun. Som i Oskarshamn.Foto: Adam Ihse/TT

Nu diskuteras frågan sedan strålsäkerhetsmyndigheten föreslagit att det kommunala tillstyrkandet av kärnteknisk verksamhet ska strykas. Det finns också farhågor om att enskilda kommuner med majoriteter bestående av S+MP+ V+C ska sätta käppar i hjulet för den fossilfria kraftproduktionen. Kalmar kommun har ju exempelvis i sin översiktsplan skrivit in att kommunen säger nej till kärnkraftverk inom sina gränser. Just denna formulering är mer av signalpolitisk natur eftersom ingen någonsin har diskuterat en lokalisering av reaktorer i kommunen.

Annons

Ingen kommun har vetorätt mot exempelvis en försvarsanläggning eller en motorväg. Men det finns skäl att bevara både vetorätten mot vindkraft – om än i modifierad form – och mot ny kärnkraft.

”Men det finns skäl att bevara både vetorätten mot vindkraft - om än i modifierad form – och mot ny kärnkraft.”

När det gäller vindkraftverk är det den enskilde kommunen som är bäst lämpad att göra avvägningar när det gäller planeringen av mark och vatten.

För kärnkraft gäller att nya lokaliseringar av reaktorer blir svåra att driva igenom utan en stark lokal förankring. En blivande verksamhetsutövare har föga intresse av samarbeta med en kommun vars väljare upplever sig vara överkörda. Det öppnar för uppslitande konflikter, protester och demonstrationer samt långdragna rättsprocesser efter överklaganden av det ena och det andra.

I Oskarshamn med lång erfarenhet av kärnkraftsproduktion och mellanlagring av avfall brukar relationen mellan stat och kommun i frågan beskrivas i termer av ett kontrakt. Löpande frågor kräver kontinuerlig dialog och samsyn mellan kommun och stat. Kommunen står också med Miljöbalkens områdesansvar. Ett reaktorbygge förutsätter vidare kommunens medverkan när det gäller att planera och bygga vägar, rekrytera personal och investera i förskolor och skolor för nyinflyttade. Att tvinga en kommun till sådana genomgripande förändringar ter sig som en ogörlig uppgift.

Men alla kommuner lär heller inte ha majoriteter som Kalmar som tar avstånd från kärnkraftverk inom den egna gränsen. Andra ser måhända som Oskarshamn att det inte går att få fossilfri konsumtion utan fossilfri produktion.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons