Annons
Insändare

”Elproduktion i Oskarshamns kommun och Kalmar län uteblir”

Regeringen framhåller att Sveriges elproduktion behöver fördubblas från cirka 150 TWh till 300 TWh fram till 2045. Svenska Kraftnäts analyser visar samma behov, men redan till 2035.
Insändare • Publicerad 21 mars 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Kommunstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamns kommun har ändå beslutat sig för att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att inte tillstyrka vindpark Stora Vädern."
"Kommunstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamns kommun har ändå beslutat sig för att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att inte tillstyrka vindpark Stora Vädern."Foto: Annika Byrde

Det som sker är en samhällsomställning där fossila bränslen på kort tid ska fasas ut och ersättas med fossilfri elproduktion. Landbaserad vindkraft är det fossilfria energislag som i det korta perspektivet kan generera de volymer ny fossilfri el som krävs.

I december 2023 lämnade vi in tillståndsansökan för Vindpark Stora Värden som med sina 10 vindkraftverk kan bidra med en årlig produktion av cirka 209 000 MWh fossilfri el. Vindparken är lokaliserad i elområde SE3, som idag har ett mycket stort underskott på el. Tillgången på el och till rätt pris är av stor betydelse för näringslivets utveckling och redan idag har södra Sverige gått miste om mer än 4 500 årsarbetstillfällen till följd av effektbrist. Detta trots att en del av produktionsunderskottet täcks upp av ett överskott av elproduktion i norra Sverige (SE1 och SE2). Svenska Kraftnät prognosticerar att detta elöverskott inte kommer att finnas om 10 år. Det norrländska elöverskottet kommer att krävas för att försörja den stora industriutvecklingen som sker där. Det är med detta perspektiv det är viktigt att tillvarataga lämpliga platser för vindkraft, såsom exempelvis Stora Vädern.

Annons

Det är väldigt få områden som lämpar sig för etablering av vindkraft. Vindpark Stora Vädern är en lämplig lokalisering med hänsyn till bland annat Försvarsmaktens intressen, bebyggelse och andra skyddsvärda intressen. Något som även kommunstyrelsen i Oskarshamn framförde i sitt samrådsyttrande i december 2022. Länsstyrelsen i Kalmar har tillsammans med Energikontor Syd även pekat ut det aktuella området som ett klass 1 för vindkraft med få motstående intressen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamns kommun har ändå beslutat sig för att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att inte tillstyrka vindpark Stora Vädern. Detta ställningstagande innebär att tillståndsansökan inte kommer att prövas mot Miljöbalkens bestämmelser, utan avskrivas redan innan prövningen. Med anledning av detta har vi meddelat Länsstyrelsen i Kalmar län och Oskarshamn kommun att tillståndsansökan för vindpark Stora Vädern dras tillbaka.

Staffan Svanberg, Projektledare
Fred. Olsen Renewables

Annons
Annons
Annons
Annons