Annons
Insändare

”Att planera för moskébygge i ett av Norrlidsvägens gröna oaser är inte lämpligt”

Jag och dem som vill se ett grönare Kalmar vill inte bli anklagade för att använda våra argument som täckmantel, vi har ett ärligt uppsåt.
Insändare • Publicerad 12 april 2024
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att planera för moskébygge - SAMLINGSLOKAL MED TORN - i ett av Norrlidsvägens gröna oaser är inte lämpligt.”
”Att planera för moskébygge - SAMLINGSLOKAL MED TORN - i ett av Norrlidsvägens gröna oaser är inte lämpligt.”Foto: Privat

Jag tillhör den skara som inte motsätter sig att det byggs en moské i Kalmar kommun. Däremot värnar jag om de GRÖNA kvalitéer som Kalmar kommun har och skall värna om.

Framtidens attraktiva städer lockar nya invånare genom mjuka och gröna värden. Kalmar har alla möjligheter att befästa och utveckla dessa tillgångar.

Annons

Att planera för moskébygge - SAMLINGSLOKAL MED TORN - i ett av Norrlidsvägens gröna oaser är inte lämpligt. De små ädelskogsbestånden i kommunen måste hanteras varsamt och helst bevaras. Den planerade ytan måste betraktas som värdefull grön yta som binder samman stadsdelarna Berga, Norrliden, Ljusstaden och Karlssons Äng.

I Kalmar stad och dess närområden finns ett rikt växt- och djurliv med en biologisk mångfald som stöds och värnas för framtida generationer. Viktiga delar i strategin för att uppnå inriktningen är att behålla de naturtyper, livsmiljöer och arter som är representativa och unika för Kalmars natur.

UTGÅNGSPUNKT

För att förstå hur Kalmar kommun ämnar hantera sina gröna ytor kan man studera kommunens dokument Grönstrukturen i Kalmar - planeringsunderlag för Kalmar stad utifrån ett socialt och biologiskt perspektiv. Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010, §155.

”Grönstrukturen är en avgörande del i en hållbar stadsutveckling. Ett av syftena med grönstrukturplanen är att öka kunskapen om stadens park- och naturområden genom att inventera, beskriva och värdera parkers och naturområdens värden utifrån ett socialt, rekreativt och biologiskt perspektiv. De utvecklingsförslag som redovisas avser att tydliggöra och utveckla grönstrukturen och därmed visa en planeringsinriktning för en attraktivare stads- och livsmiljö.”

Enligt planen skall man utveckla den gröna strukturen genom rörelsestråk för rekreation, så kallade grönstråk, som förbinder parker, naturområden och gröna stadsrum med varandra och stadens bostäder.

Utifrån dessa klara riktlinjer måste Samhällsbyggnadsnämnden komma till insikt om, att ej bebygga Berga 10:19 (Norrliden).

ALTERNATIV TOMTMARK, FINNS DEN?

I mina tidigare synpunkter (Samråd) har jag föreslagit att man skulle bygga moskén vid Vänskapens väg, Kalkstenen 1. En tomt som Rikshem erhållit i samband med en bytesaffär redan 2012. Kommunen har svarat att planläggning av bostäder är påbörjat, så det är inget alternativ.

Men nu kan man läsa i dagspressen att tomten är aktuell för byggnation av Vårdcentral och Folktandvård. Tomten kanske är så stor att den även kan rymma en moské? Här finns tillfartsvägar och tillräckligt med yta för parkering. Betänk vilken gemensam nytta – och så mycket att vinna. Dessutom, man behöver inte fälla några träd utan förädla genom att plantera nya. Tomten är i stort sätt byggklar.

Annons

SLUTSATS

I dagens samhällsklimat gäller det att undvika sådant som skapar motsättningar mellan olika grupper. Lyssna, på det som sker i FOLKDJUPET!

Jan-Peter Kullin, epitet trädkramare

Annons
Annons
Annons
Annons