Annons

”Tillväxt med omtanke - nej till att exploatera Krafslösaskogen!”

Skogsbruk
I dagarna har närboende och andra lämnat in synpunkter på förslag till detaljplan för bland annat den så kallade Krafslösaskogen som avgränsas av Snurrom i norr och Ljusstaden i söder.
Debatt • Publicerad 4 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det är ett gravt feltänk att forcera fram detaljplaner för ny bebyggelse, till och med i en väl nyttjad friluftskog.”
”Det är ett gravt feltänk att forcera fram detaljplaner för ny bebyggelse, till och med i en väl nyttjad friluftskog.”Foto: Gorm Kallestad

Kommunen vill bygga en väg rakt igenom området för att på det viset underlätta för genomfartstrafik från Vänskapens väg till utbyggnaden av Snurrom och före detta Fanerduntomten.

Samtidigt föreslås nya bostäder i skogen intill den nya genomfartsvägen. Många är med rätta upprörda över detta. Detaljplanen berör den sista skogen med genuin skogskänsla som är kvar i norra stadsdelarna. Skogen är omgärdad av ny och äldre bebyggelse där golfbanan utgör gräns i öster.

Mats Blomberg, Skogsmästare, Kalmar.
Mats Blomberg, Skogsmästare, Kalmar.Foto: Jan Stenqvist
”Det är tyvärr kommunerna som allt oftare bidrar till att exploatera dessa skogsmiljöer. Man kanske sparar mindre gröna stråk, anlägger parker men den genuina skogskänslan med dess naturvärden är borta för alltid. Kalmar kommun är tyvärr inget undantag.”
Mats Blomberg, Skogsmästare, Kalmar.
Annons

Området är mycket livligt frekventerat, så pass att även kommunens planerare tagit intryck och gjort försök att begränsa antal bostäder i skogsdelen av planen. Men, det räcker inte och varför är skogen så unik? Jo, för det är en skog nära där människor bor. En skog som dagligen nyttjas av strövare, motionärer (Kalmar orienteringsklubb har kartlagt området), det promeneras, rastas hundar och njuts av en karakteristisk blandskog, variationsrik med lyckor omgärdade av gamla stengärdsgårdar.

Stigarna är många. Det är en utmärkt skolskog för skolor och lekplats för barn i alla åldrar. Det vittnar alla kojor om. Kort sagt en grön oas för människor, flora och djur/fågelfauna. Åratal av forskning från bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet pekar på betydelsen av skogar ett hundratal meter från där du bor.

Myndigheter som Boverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har författat ett otal rekommendationer och rapporter vilka alla talar samma språk. Rör inte dessa områden, fortsätt bruka dem med varsamhet och hänsyn till sociala värden men exploatera dem inte!

Vi i skogsbruket beskylls ofta för att försvåra för människor att komma ut i den tätortsnära naturen. Att det tas upp hyggen där ris och hyggesavfall lämnas på stigar och leder. Vi tar människors behov på största allvar. Faktum är att välskötta och gallrade skogar ger goda sociala upplevelser. Det kan alltid bli bättre och till exempel målbilder för god miljöhänsyn i skogen förmedlar det.

Nej, det är tyvärr kommunerna som allt oftare bidrar till att exploatera dessa skogsmiljöer. Man kanske sparar mindre gröna stråk, anlägger parker men den genuina skogskänslan med dess naturvärden är borta för alltid. Kalmar kommun är tyvärr inget undantag. Debatter har rasat i media när stadens gröna områden sakta men säkert krymper.

Politiken säger bostäder. Kalmar ska bli 95 000 innevånare år 2050, kosta vad det kosta vill. Tillväxt är ledordet. Men för vem? Visst kan staden växa men hur har man tänkt sig livsmiljön för boende och för människor som successivt flyttar hit? Kommunen vill gärna profilera sig som en miljökommun med omgivande natur och rena vatten. I praktiken finns inga garantier för att Krafslösaskogen inte exploateras helt. Steg för steg krymper antalet grönområden.

Det pratas vackert om klimatförbättrande åtgärder och ekosystemtjänster. I realiteten blir det läpparnas bekännelse. Exploateringen av Krafslösaskogen är ett konkret skolboksexempel hur man inte får tillåtas göra.

Detaljplanen är ett beställningsverk från politiken men vad vill den, egentligen? Politiska partier med inflytande över kommunens utveckling och säger sig ha en grön ansats verkar tyvärr negligera dessa faktiska behov som människor har av en närskog. Jag har bott i Kalmar halva mitt liv, 35 år och sett utvecklingen. Det är en underbar stad med naturliga företräden. Min yrkeserfarenhet säger att flertalet kommuner lyfter fram skogens värde för ekonomi och tillväxt men också för människors hälsa och livsmiljö. I Kalmar verkar dessvärre den insikten gå förlorad.

Hur ska man annars tolka detta flagranta exempel? Trots det finns ännu möjlighet att göra om och göra rätt. Det är ett gravt feltänk att forcera fram detaljplaner för ny bebyggelse, till och med i en väl nyttjad friluftskog. Särskilt när andra mer okänsliga markområden står till buds och lägenheter står tomma. Vi är många som säger NEJ till att bygga i Krafslösaskogen men JA till tillväxt när hänsyn tas till vår livs- och boendemiljö!

Mats Blomberg, Skogsmästare, Kalmar

Annons
Annons
Annons
Annons