Annons

”Svenska myndigheter begår rättsövergrepp”

Rikspolitik
Hur reagerar och agerar länets riksdagsmän inför det faktum att svenska myndigheter inte följer Barnkonventionen som sedan 2020 är svensk lag! Svenska myndigheter begår rättsövergrepp och försätter barn i omänskliga situationer som i många fall får förödande konsekvenser och i vissa fall leder till att barn förlorar livet.
Debatt • Publicerad söndag 07:00
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Hur reagerar och agerar länets riksdagsmän inför det faktum att svenska myndigheter inte följer Barnkonventionen?”
”Hur reagerar och agerar länets riksdagsmän inför det faktum att svenska myndigheter inte följer Barnkonventionen?”Foto: Anders Robertsson

Några av fallen är väl kända genom media som Esmeralda ”lilla hjärtat” 3 år, John Walter, 5 år och Tintin 8 år. Tre barn som mist sitt liv på grund av att myndigheterna inte följt Barnkonventionens grundpelare att ” I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas”.

Nu pågår två fall där barn och deras familjehem utsätts för rättsövergrepp och som den senaste tiden fått stor uppmärksamhet i media. Lisa 9 år, som Migrationsverket beslutat utvisa ensam till Albanien utan minsta hänsyn till hennes anknytning till Sverige och sitt svenska familjehem där hon varit placerad sex av sina nio år. Här har hon sin trygghet, går i skolan, fritidsintressen och sitt sociala sammanhang.

”Enligt Barnkonventionen har alla barn som befinner sig i Sverige samma rättigheter utan åtskillnad, oavsett om barnet är medborgare, har tillfälligt uppehållstillstånd, är asylsökande, EU-medborgare eller vistas i Sverige utan tillstånd.”
Kerstin Eriksson och Carin Ledhagen
Annons

Vårdnadshavarna vill adoptera Lisa vilket också Lisas biologiska mamma vill, men både tingsrätt och hovrätt har sagt nej till adoption. Migrationsverket vill utvisa Lisa så snabbt som möjligt för att hon ska kunna återintegreras i ”hemlandet”, men i Albanien finns igen som kan ta hand om henne så alternativet är att hon placeras på ett barnhem. Lisa varken talar eller förstår albanska och har inga kopplingar till Albanien.

UNICEF beskriver Albanien som ett land med stora brister i det skyddsnät som ska skapa en trygg miljö kring barnen. Misshandel, övergrepp och vanvård är vanligt och många barn tvingas tigga och arbeta på gatan där de riskerar att råka ut för människohandlare, kriminella ligor eller hamna i sexindustrin. Våld är en del av vardagen. Är det i en sådan miljö vi i Sverige vill att Lisa ska växa upp?

Nella 3 år är född i Sverige av föräldrar med pakistanskt medborgarskap. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning med speciella behov och eftersom föräldrarna inte anses kunna ta hand om henne är hon sedan 2 år placerad i familjehem enl LVU där hon fått bra stöd i sin utveckling. Då vårdnadsöverflyttning inte har skett har familjehemmet inte kunnat ansöka om förlängt uppehållstillstånd.

Trots pågående LVU har socialtjänst/socialnämnd i Malmö flyttat Nella från familjehemmet till ett HVB hem i Lund tillsammans med sina biologiska föräldrar i avvaktan på utvisning. I Pakistan lider många barn av undernäring och tillgång till hälso- och sjukvård är begränsad, speciellt utsatta är barn med funktionsnedsättning. Detta enligt den svenska regeringens rapport.

Ovan är två ärenden där myndigheter tagit beslut om barns framtid utan hänsyn till Barnkonventionens 54 artiklar där dessa fyra artiklar utgör grundprinciperna:

# Alla barns lika värde och rättigheter.

# I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare.

# Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

# Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen.

Enligt Barnkonventionen har alla barn som befinner sig i Sverige samma rättigheter utan åtskillnad, oavsett om barnet är medborgare, har tillfälligt uppehållstillstånd, är asylsökande, EU-medborgare eller vistas i Sverige utan tillstånd.

Annons

Lisas och Nellas utsatthet och kamp mot myndigheterna är exempel på hur myndigheter å det grövsta bryter mot Barnkonventionen och riktlinjerna om hur migrationsärenden gällande barn ska hanteras.

Vi kräver att myndigheter följer svensk lag - vad tycker du som riksdagsledamot?

# Är det rätt beslut att utvisa barn som har sina hem och sin anknytning i Sverige?

# Hur kan du verka för att myndigheter följer svensk lag som ser till barnens bästa?

# Vilka åtgärder kommer ditt parti att vidta för att myndigheter på alla nivåer följer Barnkonventionen?

# Är det viktigt att svenska myndigheter gör en objektiv riskbedömning utifrån Barnkonventionen inför en eventuell utvisning?

Kerstin Eriksson och Carin Ledhagen

Annons
Annons
Annons
Annons