Annons

”Stenmurar och biotopskydd – dialog för ökad samsyn”

Stenmurar
”Länsstyrelsen och lantbrukare har genom åren haft många diskussioner kring tillämpningen av dispenser från biotopskyddet, främst gällande stenmurar och odlingsrösen”
Debatt • Publicerad 9 november 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Stenmurarna och de mindre åkrarna skapar en heterogenitet i landskapet som är viktig för mångfalden.”
"Stenmurarna och de mindre åkrarna skapar en heterogenitet i landskapet som är viktig för mångfalden.”Foto: , Fredrik Sandberg / SCANPIX

Nu har länsstyrelsen åter samlat berörda aktörer i en Stenmursgrupp för att uppnå en ökad samsyn.

Lantbrukarnas uppfattning är att länsstyrelsen är alltför restriktiva med att ge dispens för flytt av stenmurar. De är i behov av större brukningsenheter för ökad lönsamhet och konkurrenskraft på världsmarknaden, och framhåller också miljövinster genom färre vändningar som ger mindre markpackning och minskad bränsleåtgång, möjlighet till bevattning, med mera.

Annons

Länsstyrelsen å sin sida är tillsynsmyndighet för biotopskyddet, vars syfte är att skydda mindre mark- och vattenområden med värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Här har vi också ett internationellt ansvar. Stenmurarna och de mindre åkrarna skapar en heterogenitet i landskapet som är viktig för mångfalden.

Peter Sandwall, landshövding Kalmar län.
Peter Sandwall, landshövding Kalmar län.Foto: Mats Holmertz
”Tillämpningen av biotopskyddet ska vara förenlig med de unika förutsättningarna i länet, den nationella och regionala livsmedelsstrategin och klimatanpassningen av jordbruket.”
Peter Sandwall, landshövding

Under 2019 deltog länsstyrelsen i en nationell tillsynskampanj av biotopskyddet. Då upptäcktes att många stenmurar tagits bort utan ansökan om dispens. Enligt företrädare för lantbrukare är det en följd av den nödvändighet som finns att rationalisera, i kombination med en oro att en ansökan kommer att avslås.

För att föra dialogen framåt och uppnå en större samsyn i frågan återupptog länsstyrelsen i början av 2020 den så kallade Stenmursgruppen. Gruppen har träffats fyra gånger under året och har formulerat en gemensam målbild:

Tillämpningen av biotopskyddet ska vara förenlig med de unika förutsättningarna i länet, den nationella och regionala livsmedelsstrategin och klimatanpassningen av jordbruket. Dispensprocessen ska ske i rimlig tid och i god dialog med den sökande.

Den 21 oktober träffades gruppen i fält, hos lantbrukaren Bengt Johansson i Mörby, som på ett pedagogiskt sätt beskrev både förutsättningarna för dagens lantbruk och visade tydliga exempel på behov av rationalisering på sin åkermark. Han visade också en miljöinvestering i form av en naturligt utformad bevattningsdamm. Större åkrar är en förutsättning för en effektiv bevattning, som i sin tur gör att grödorna tar upp växtnäring bättre.

Deltagarna fick en tydlig uppfattning om det unika, mosaikartade landskapet på norra Öland, och de många milen stenmur en lantbrukare har på sin mark. Den allra flesta av dessa ligger i betesmark, och behöver aldrig flyttas. Många åkrar har också andra begränsningar i form av exempelvis vägar och impediment, inte heller här finns behov av att flytta stenmurarna. Länsstyrelsens tillämpning av lagstiftningen diskuterades utifrån de konkreta exemplen på gården, och en del missuppfattningar kunde klarläggas med fakta och resonemang.

Under mötet fanns en tydlig vilja hos alla parter att ta steg mot att hantera problematiken. Som en del i detta kommer Länsstyrelsen nu att se över beviljandet av dispenser i förhållande till lagstiftningen, Naturvårdsverkets vägledning och Stenmursgruppens målbild, hur dialogen med de sökande kan förbättras, och tillsammans med Hushållningssällskapet också hur själva ansökan om dispens kan göras enklare.

Peter Sandwall, landshövding

Anders Åkesson, riksdagsledamot (C)

Ilko Corcovic, KSO Borgholm (S)

Annons

Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost

Caroline Eriksson, kommungruppsordförande LRF Borgholm

Roger Gustafsson, kommungruppsordförande LRF Mörbylånga

Mats Halling, VD, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Pernilla Sjögren, Miljörådgivare, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Robert Ekholm, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Per Petersson, lantbrukare, Långerum, ordförande Lantmännen distrikt Kalmar-Öland

Tommy Petersson, lantbrukare, Knäppinge Västergård

Karin Bergman, landsbygdsdirektör, länsstyrelsen

Martin Unell, enhetschef Naturskyddsenheten, länsstyrelsen

Annons
Annons
Annons
Annons