Annons

Kalmarsundsverket – en nödvändig investering för ett hållbart Kalmar!

I en ledare i Barometern torsdagen den 5 maj framförs åsikter om Kalmars viktigaste framtidssatsning, Kalmarsundsverket. Det vill jag gärna bemöta.
Brev till ledarsidan • Publicerad 10 maj 2022 • Uppdaterad 11 maj 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Kalmarsundsverket.
Kalmarsundsverket.Foto: Skiss

Kalmars nuvarande avloppsreningsverk, byggt 1963, lever på övertid, är inte rustat för att Kalmar växer och kommer inte att klara framtida reningskrav. Därav gav kommunfullmäktige 2016 i ett inriktningsbeslut Kalmar Vatten uppdraget att påbörja planeringsfasen för Kalmarsundsverket och att återkomma med en systemlösning och kostnadskalkyl inför ett investeringsbeslut. Efter omfattande processer med ny detaljplan, nytt miljötillstånd och upphandling tilldelades Serneke 2019 samverkansuppdraget att tillsammans med Kalmar Vatten, och ett flertal kompetenta underentreprenörer, genomföra planeringsfasen.

Utformningen av Kalmarsundverket är nu slutförd och har projekterats i samverkan med alla de kompetenser som krävs för ett så stort och komplext projekt. Entreprenadkostnaden har kalkylerats till 1,4 miljarder kronor. Viktigt att notera är att entreprenadindex har ökat med cirka 40 procent från 2016 till idag. Att priserna på betong, armering och övrigt byggmaterial samt el, drivmedel med mera har stigit rejält de senaste åren är välkänt. Kalmar Vatten har sedan 2010 transparent redovisat samtliga kostnader kopplade till Kalmarsundsverket, inte enbart entreprenadkostnaden. Som en del av dessa kostnader kan nämnas markberedningskostnader för att sanera den gamla soptipp som legat på det aktuella området.

”Efter noggrann planering och projektering i samverkan är Kalmar Vatten nu trygga med att kunna återkomma till kommunfullmäktige med en noga genomarbetad systemlösning och kostnadskalkyl inför investeringsbeslutet.”
Annons

Efter noggrann planering och projektering i samverkan är Kalmar Vatten nu trygga med att kunna återkomma till kommunfullmäktige med en noga genomarbetad systemlösning och kostnadskalkyl inför investeringsbeslutet. Samtliga investeringar i Kalmar Vattens VA-anläggningar finansieras genom VA-taxan som fastställs av kommunfullmäktige, inte genom skattefinansiering.

Ledarsidan framför en synpunkt gällande upphandlingen och ifrågasätter den utifrån lagen om offentlig upphandling, då projektet enligt tidningen överstigit tröskeln i ökade kostnader. Vidare skriver tidningen att ”…man köpt en helt annan produkt än vad som avtalats…”. Detta stämmer inte. När beslut togs i kommunfullmäktige 2016 fanns endast grovt uppskattade kostnader för ett nytt reningsverk. När upphandlingen genomfördes 2019 antogs höjda ambitionsnivåer från politiken där bland annat tankarna kring ett kretsloppsverk och återvunnet vatten ingick.

Utöver att återanvända gasen och återföra slammet som jordförbättringsmedel till åkermark, renas spillvattnet till högsta klassen för bevattningsvatten i jordbruk (klass A enligt EU). Kalmar har stora utmaningar i dricksvattenförsörjningen och bör målmedvetet arbeta för att avlasta den. Svaret blir därför att upphandlingen uppfyller ”…regelverkets bokstav och anda…”.

Ledarsidan påstår att politiken inte ställt frågor och beskyller den för passivitet. Kalmar kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamöter i Kalmar Vattens bolagsstyrelse och Kalmar kommunbolags styrelse har varit aktiva och välinformerade under hela planeringsfasen. Den 2 maj tog kommunstyrelsen ett enhälligt beslut om att framtagen systemlösning och presenterad investeringskalkyl ska tas vidare till kommunfullmäktige för investeringsbeslut. En hållbar investering med Kalmars och Östersjöns bästa för ögonen, generationer framåt!

Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten.
Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten.Foto: Pressbild

Thomas Bergfeldt, vd Kalmar Vatten

Svar:

Det är något förvånande att Kalmar Vattens tar så lätt på en så stor kostnadsökning. Det är också förvånande att han inte kan bestämma sig för vad denna ökning beror på. Tidigare har bolaget förklarat det fördubblade priset med att det blir en helt annan sorts reningsverk än först planerat men ändå inom ramen för upphandlingen. Nu uppges det att det beror på dyrare material och dyrare el. Givet de skiftande beskeden är det helt naturligt att ledarsidan ställer frågor.

Ledarredaktionen

Annons
Annons
Annons
Annons