Annons

”Historisk dag när Kalmars nya kulturmiljöportal öppnas”

Kommunpolitik i Kalmar
Idag är en historisk dag. Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden öppnar en kulturmiljöportal, som kan hittas via Kalmar kommuns hemsida. Tydliga ställningstaganden för att vägleda vid olika beslut förenas med vital information kring enskilda fastigheter – allt av värde för både intresserad allmänhet, fastighetsägare och beslutsfattare.
Debatt • Publicerad 3 februari 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Stadens kulturhistoriska miljöer, karaktär och upplevelsen av Kalmars unika stadsbild ska bibehållas.”
”Stadens kulturhistoriska miljöer, karaktär och upplevelsen av Kalmars unika stadsbild ska bibehållas.”Foto: Christian Alsing

Många har varit delaktiga i arbetet. Utgångspunkten är att kunna ta tillvara på de unika kulturmiljöer som finns i Kalmar när nya utmaningar i en växande och vital kommun pockar på uppmärksamhet.

Ställningstagandena är:

Annons

# Kulturmiljövärden ska användas som en resurs i utveckling.

# Kulturmiljövärden ska beaktas vid planläggning och byggnation.

# Kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer ska utvecklas med varsamhet och respekt.

Peter Akinder (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.
Peter Akinder (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.Foto: Mikael Eklund
”Vi ska inte vara rädda för förändring, men vi ska vara rädda om Kalmar. Kalmar ska förena den mindre stadens charm med den större stadens möjligheter. I vår kommun ska vi ta med oss det bästa av det gamla in i det nya. Till detta bidrar den kulturmiljöportal som öppnar idag.”
Peter Akinder (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

# Stadens kulturhistoriska miljöer, karaktär och upplevelsen av Kalmars unika stadsbild ska bibehållas.

# Särskilt värdefulla kulturmiljöer ska skyddas i fortsatt planering såsom vid detaljplaneläggning eller andra utvecklingsförändringar.

# Ny bebyggelse, inom och i anslutning till kulturhistoriskt värdefulla miljöer, ska alltid förhålla sig till den befintliga miljön och kommunicera med omgivningen så att platsen berikas.

# Områden och byggnader med särskilt höga kulturhistoriska värden får ej förvanskas.

# Ny bebyggelse ska anpassas och gestaltas medvetet utifrån områdets karaktär avseende form, volym, material, färg och placering.

# Kalmars rika och unika kulturhistoria ska ligga till grund för stadens och landsbygdens karaktärer.

# De olika kulturmiljöernas specifika värden ska stärkas och förädlas.

Annons

# Befintliga kvaliteter ska byggas vidare på genom att restaurering, renoveringar, ändringar och tillägg ska ske på ett varsamt och medvetet sätt.

# De kulturhistoriska värdena ska fungera som en resurs för den goda livsmiljön och som utvecklingsfaktor för att stärka platsens eller ortens identitet.

# Vid planering och byggande ska närhet till miljöer där historien gör sig påmind lyftas fram.

# Fornlämningar med en lokalisering som förstärker förståelsen eller upplevelsen av olika historiska strukturer ska lyftas fram.

# Fornlämningar, den byggda miljön och kulturlandskapet ska ses som en resurs som ger karaktär till en plats.

Men det stannar inte där.

En särskild bebyggelseinventering har påbörjats där del 1 blir nu offentlig. Den omfattar Kalmar stad med Kvarnholmen, Malmen, Bremerlyckan och Gamla stan.

Arbetet med del 2, som berör grupphusbebyggelse samt kulturhistoriskt värdefulla tätortsnära områden, pågår. Del 3, som berör landsbygden och innebär uppdatering av kommunens kulturmiljöprogram från 1994 i denna del, påbörjas så snart de ekonomiska förutsättningarna föreligger.

Byggnader har inventerats, bedömts och klassificerats. Resultatet kan vara ett viktigt kunskapsunderlag för olika beslutsfattare. Förhoppningen är också att underlaget kan informera och inspirera. Dessutom utgör materialet ett viktigt underlag när samhällsbyggnadsnämnden självständigt och som första instans tar ställning i ärenden med myndighetsutövning.

Med andra ord:

Annons

Vi ska inte vara rädda för förändring, men vi ska vara rädda om Kalmar. Kalmar ska förena den mindre stadens charm med den större stadens möjligheter. I vår kommun ska vi ta med oss det bästa av det gamla in i det nya. Till detta bidrar den kulturmiljöportal som öppnar idag.

Peter Akinder (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Leila Ben Larbi (V), andre vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Carl Kvarnholm (C), ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons