Annons

”Företagen en viktig del i kampen mot brottsligheten”

Brottslighet
Brottsligheten är ett hot mot enskilda personer och företag. Att bli bestulen, utsatt för våld eller just hotad kan leda till både ekonomiska problem och trauman för livet. Därför måste alla goda krafter samverka för att bekämpa den vardagsnära och systemhotande brottsligheten.
Debatt • Publicerad 27 mars 2024
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att bli bestulen, utsatt för våld eller just hotad kan leda till både ekonomiska problem och trauman för livet.”
”Att bli bestulen, utsatt för våld eller just hotad kan leda till både ekonomiska problem och trauman för livet.”Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Vi små och medelstora företag befinner oss mitt i verkligheten nära människor. Företagare skapar välstånd och trygghet när vi driver butiker, restauranger och annan samhällsservice som bidrar till frihet och stabilitet också i våra mest utsatta områden. Det är viktigt att ta fasta på.

Tyvärr innebär detta också att många företag är direkt utsatta för den kriminalitet som blir allt grövre. Det lokala näringslivet skadas och därmed det omgivande samhället. Seriösa företagare drabbas också av osund konkurrens från kriminella aktörer som inte betalar skatter eller följer regler. Dessutom kan annan grov organiserad brottslighet som är kopplad till kriminella nätverk finansieras genom de ekonomiska vinster som på olika sätt genereras när bolag används som brottsverktyg.

Annons

Men om företagen tillåts delta på rätt sätt kan vi vara en viktig aktör i brottsbekämpningen. Som en del i lokalsamhället har företagare ofta goda kunskaper om hur trygghetssituationen ser ut på den plats där man är verksam. Här måste båda kommunala myndighetsutövare, polisen och andra relevanta aktörer ta hjälp av företagen och den informationsbank som vi besitter.

Ytterst är det naturligtvis de rättsvårdande myndigheterna som måste se till att bekämpa brottslighet. De måste ges resurser och befogenheter som krävs för att skapa trygghet. Här är det också viktigt att kommuner och tillståndsgivande myndigheter är mer observanta på risken för infiltration i den egna verksamheten. Skarpa åtgärder måste vidtas för att stärka den egna motståndskraften.

En annan en aspekt, som många kanske inte tänker på, är att det måste till ett annat tankesätt även när det gäller upphandlingar för att säkerställa att seriösa aktörer gynnas. I dagsläget upplever företagen att offentliga upphandlingar har alltför stort fokus på låga priser.

Det vore önskvärt att relevanta kvalitetskrav fick spela en större roll. Annars riskerar oseriösa företag att ges en konkurrensfördel i förhållande till de som följer regelverk och avtal.

När brottsligheten slår mot företagen slår den också mot det lokala näringslivets betydelse för integrationen. Varje dag är en första arbetsdag för någon som är på väg att klivet in på arbetsmarken istället för ut i ett kriminellt skuggsamhälle. Att göra det enklare och billigare för företag att anställa är därför en av de viktigaste brottsförebyggande åtgärderna.

Tydliga åtgärder är viktiga, men lika viktigt är att rätt saker görs. Svenska företag har i många avseenden en betydligt tyngre regelbörda än konkurrenter i jämförbara länder. Skadas näringslivet hotas också samhällets motståndskraft och förmåga att klara varje annan större samhällsutmaning. Här måste rätt balans uppnås, vilket är möjligt om beslutsfattare och myndigheter på alla nivåer lyssnar till företagen.

Malin Hamlin, ordförande Lansen Omsorg AB

Annons
Annons
Annons
Annons