Annons

”Det S-ledda styret vägrar styvnackat att göra de omprioriteringar som krävs”

Om det S-ledda styret får fortsätta nationellt och i Region Kalmar län har medborgarna all anledning att vara oroliga för framtidens sjukvård.
Debatt • Publicerad 10 augusti 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För att säkra en god sjukvård över hela vårt län, krävs att det S-ledda styret nu byts ut”, menar debattörerna.
”För att säkra en god sjukvård över hela vårt län, krävs att det S-ledda styret nu byts ut”, menar debattörerna.Foto: Björn Larsson Rosvall /TT

Underbemanningen och resursbristen i sjukvården i Region Kalmar län har idag blivit kronisk. När personalen inte räcker till, så bemannar det S-ledda styret hälsocentralerna med dyr hyrpersonal istället för med fasta läkare, som till exempel i Högsby och Hultsfred.

Samtidigt centraliserar det S-ledda styret sjukhusvården: 2019 lade S, C och L ner den medicinska intensivvårdsavdelningen vid Oskarshamns sjukhus. Detta minskade tillgängligheten till specialistvård för mellanlänets medborgare. Beslutet togs trots personalens protester och trots att någon ordentlig konsekvensanalys inte gjorts. Det verkliga skälet till beslutet var det S-ledda styrets oförmåga att upprätthålla en långsiktig rekrytering och brist på vilja att värna sjukvården i mellanlänet. Oron för ökad centralisering och för framtiden för Oskarshamns sjukhus späs också på av att S fortfarande inte släppt målet att Kalmar län ska ingå i en ny storregion.

Annons

Det rödgröna styret i Region Kalmar län har under många år underminerat och gröpt ur resurserna för att bedriva en god och patientsäker sjukvård. Man har så till den grad misskött rekrytering och personalpolitik att Region Kalmar län i dag har 135 vakanta sjukskötersketjänster.

”För att långsiktigt säkra en god och patientsäker vård över hela vårt län krävs en helt annan prioritering av resurserna”

Allvaret i situationen understryks av hälso- och sjukvårdsförvaltningarnas kraftiga underskott och att notan för hyrpersonal förra året landade på 228 miljoner kronor. Trots detta fyller hyrpersonalen bara upp för 40 procent av vakanserna. Vid regionfullmäktige i juni konstaterade revisorerna att verksamhetsresultatet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.

Det S-ledda styret vägrar dock styvnackat att göra de omprioriteringar som krävs för att få resurser över för att förbättra löner och arbetsvillkor för sjukvårdens medarbetare. Man vägrar dessutom att tillföra medel för att utbilda tillräckligt många sjuksköterskor för att klara behoven. Detta trots ett starkt ökat intresse hos unga att söka sig till sjukvårdsyrkena.

Samtidigt med detta försämrar den S-ledda regeringen genom en fortsatt ansvarslös invandringspolitik förutsättningarna för att långsiktigt kunna bedriva en god sjukvård: många utrikesfödda har svårt att få riktiga jobb och därmed minskar skatteunderlaget i samma mån som vårdbehovet ökar.

För att långsiktigt säkra en god och patientsäker vård över hela vårt län krävs en helt annan prioritering av resurserna. Sverigedemokraterna tillför i vårt förslag till statsbudget 224 miljoner kronor mer än regeringen till Region Kalmar län. Detta möjliggörs dels genom förstärkningar av det kommunalekonomiska utjämningssystemet, dels genom att låta regionen behålla intäkterna från den statliga fastighetsskatten på industri och elproduktion.

I Region Kalmar län avsätter Sverigedemokraterna därutöver 50 miljoner kronor, öronmärkta för förbättring av sjukvårdspersonalens löner och arbetsvillkor. Vi vill också öka antalet utbildningsplatser till sjuksköterska och öka resurserna för verksamhetsförlagd utbildning. Vi avsätter 20 miljoner för att, efter modell Borgholm, sprida det framgångsrika Hemsjukhuset runtom i länet. Detta sätt att arbeta innebär att varje patient som är inskriven i hemsjukvården får en fast läkarkontakt vid hälsocentralen, där läkarna har tider avsatta för hembesök.

För att säkra en god, patientsäker och tillgänglig sjukvård över hela vårt län, krävs att det S-ledda styret nu byts ut mot ett nytt styre. Ett styre som tar ansvar för att det är medborgarnas bästa som går före allt annat. Sverigedemokraterna är redo att ta detta ansvar.

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Leif Axelsson (SD), gruppledare Oskarshamns kommun

Annons

Anni Juhl Nielsen (SD), gruppledare Mönsterås kommun

Leif Gustavsson (SD), gruppledare Högsby kommun

Göran Gustafsson (SD), gruppledare Hultsfreds kommun

Annons
Annons
Annons
Annons