Annons

Dags att tillsammans bygga ett klimatneutralt Sverige

Klimatpolitik
Publicerad 11 juni 2019
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Visste du att tjugo procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn? Ny statistik från Boverket visar att bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. Klimatomställningen går för långsamt. Ska vi uppnå Parisavtalet är hur vi bygger samhället ett viktigt kort som måste spelas rätt.

Ska vi stanna klimatförändringarna till väl under 2 grader, måste vi halvera koldioxidutsläppen på bara 10 år. Ju längre vi väntar desto tuffare och dyrare omställning. Rätt hanterat kan klimatarbetet skapa både affärsnytta och konkurrenskraft.

Annons

Byggsektorn kan och vill bidra med lösningar för att minska klimatpåverkan, och hitta alternativ till koldioxidintensiva material som exempelvis cement och stål. Redan idag finns exempelvis:

1. Grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan

2. Cirkulär asfalt med upp till 75 procent lägre klimatpåverkan

3. Plusenergihus som producerar mer förnybar energi än de behöver

Två goda exempel på klimatnytta som Skanska skapat tillsammans med våra kunder är:

1. Smart optimering av betong i byggnationen av en logistikhall i Arlandastad, som minskade betongmängden med 2446 ton. Det motsvarar en reducerad klimatpåverkan på 400 ton.

2. Tidig installation av solceller producerade 58 000 kWh el som användes till byggel under byggnationen av Linnéuniversitetet i Kalmar. Utsläppsreduktionerna beräknas till mellan 7 till 19 ton.

Dylika exempel kan förstås skalas upp. Byggsektorn står beredd på startlinjen för att leverera bättre lösningar. Fler än hundra aktörer i bygg- och anläggningssektorn har skrivit under färdplanen för en klimatneutral sektor 2045, inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Skanska Sverige har målet att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2045. Vi har minskat våra egna direkta utsläpp. Men för att minska utsläppen i hela värdekedjan är vi beroende av kunder och leverantörer. Upphandling är ett kraftfullt verktyg för att nå klimatmålen, och kommunerna måste minska sin klimatpåverkan från inköp. Använd upphandling till att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet! Kunskapen behöver höjas om hur stora utsläpp byggsektorn ger upphov till. Ställ lika höga klimatkrav på upphandling av tjänstebilar som på upphandling av asfalt, byggentreprenader och försäljning av kommunal mark!

Byggsektorn har potential att halvera klimatpåverkan till 2030, med teknik som redan finns idag. Ska vi nå detta mål behöver upphandlare ställa rätt krav i upphandling, uppmuntra samverkan, ge incitament och följ upp kraven för att klimatlösningarna ska användas.

Annons

Vi måste åstadkomma en unik kraftsamling för att angripa mänsklighetens största utmaning och bromsa klimatförändringarna. Nyttan är förutom en framtid för våra barn, ett bättre samhälle och ett stärkt och konkurrenskraftigt Sverige.

Agneta Wannerström, gruppchef Klimatneutralitet, Skanska Sverige

Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige

Håkan Isfalk, regionchef Skanska Sverige Kronobergs län

Hans-Fredrik Helldahl, distriktschef Skanska Sverige Kronobergs län

Annons
Annons
Annons
Annons