Avlövad länsstyrelse försvagar beredskapen

Fler uppgifter kan flyttas från Länsstyrelsen i Kalmar län när beredskapsorganisationen föreslås bli delvis centraliserad till Linköping.
Ledare • Publicerad 3 mars 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Beslutsmakten kan flyttas från Kalmar till Linköping över beredskapsfrågor.
Beslutsmakten kan flyttas från Kalmar till Linköping över beredskapsfrågor.Foto: Anders Johansson

En god nyhet är att det civila försvaret är på väg att stärkas betydligt. En mindre god nyhet är att det ser ut att leda till att uppgifter flyttas från Länsstyrelsen i Kalmar till ett gemensamt beredskapskansli i Östergötland som också ska omfatta Jönköpings län.

Utredningen av tidigare statsrådet Barbro Holmberg presenterades sent på måndagen och innebär i korthet att en ”civilområdeschef” det vill säga landshövdingen i Östergötland får ansvar för samverkan med försvaret och samordningen med andra myndigheter.

Till Linköping flyttas samtidigt andra funktioner. Sker exempelvis en större skogsbrand i Kalmar län kan Länsstyrelsen ta över ansvaret från berörda kommuner. Den funktionen ska civilområdeschefen ensamt få. Till bilden hör att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nyligen fick ansvaret för tillsyn över kommunal räddningstjänst från länsstyrelsen.

Koncentrationen av beredskapsresurserna motiveras med att många länsstyrelser är för små och att ansvaret inte kan vara utspritt på 21 olika länsförvaltningar. Frågan kräver samtidigt en fördjupad diskussion.

Med de nya funktionerna uppstår något av överordnade länsstyrelser bland annat i Östergötland. Övriga avlövas något. Samtidigt finns specifika förutsättningar i varje län. I Kalmar län finns strategiskt viktiga Öland. Även i detta fall bör den närhetsprincip som är en del av den svenska krishanteringsdoktrinen väga tungt.

Martin TunströmSkicka e-post