1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

”Risk för parallella samhällen”

Länsstyrelsen varnar för att parallella samhällen växer fram när integrationen inte fungerar. Boendesegregation ger olika förutsättningar för inrikes och utrikes födda.

Länsstyrelsen samlar regelbundet in rapporter om hur länets kommuner och landstinget påverkas av antalet asylsökande och nyanlända. Några ”utmaningar” ur den senaste lägesbilden från mars 2018:

• Utanförskapet växer på grund av boendesegregation och olika förutsättningar för inrikes och utrikes födda. Det ökar risken för parallella samhällen. Det råder bostadsbrist i länet och nybyggda lägenheter har för höga hyror för nyanlända.

• Kommuner samarbetar med arbetsförmedlingen bland annat om praktikplatser för nyanlända, men ”glappet mellan språkkompetenser och arbetsgivarnas krav är fortsatt stort enligt kommunerna”.

• Föreningslivet och meningsfulla fritidsaktiviteter spelar en stor roll i att motverka utanförskap. Naturliga mötesplatser efterfrågas.

• Vad gäller jämställdhet upplevs den största utmaningen vara att få flickor eller kvinnor att bli mer delaktiga i integrationsarbetet och ta del av högre studier och arbete. Problemet med hederskultur ökar enligt vissa kommuner.

Socialtjänsten ser behov av att kunna blanda ensamkommande ungdomar med nätverk med svenskfödda. En ökad användning av droger bland ensamkommande gör att socialtjänsten försöker sprida information om vad det finns för hjälp att söka.

Skolan: Flera kommuner rapporterar om långa köer till SFI och svårigheter att rekrytera lärare överlag, ibland är det stor genomströmning av barn i klasserna vilket påverkar resultaten. Vissa kommuner har stor eller kritisk påverkan, andra mindre, ofta lokalbrist och trångt i klassrummen. Även tuffa utmaningar för gymnasieskolan i flera kommuner. ”Möjligheten för ungdomarna att uppnå kraven för ett nationellt program är begränsad då de anländer sent i livet. Vidare utmaning för personal rör ungdomar som mår dåligt på grund av trauma och oro, samt att bemöta individuella behov”, skriver länsstyrelsen.

Landstinget rapporterar att det framförallt är primärvården som får fler besök. Även barn- och ungdomskliniken och mödravården har fått hårdare tryck och rapporterar svårigheter att arbeta med tolk, eftersom kvaliteten på tolkarna är skiftande. Inom mödravården beskrivs belastningen ”vara övermäktig för personalen”.

Källa: Lägesbildsrapport i Kalmar län 1 januari-31 mars 2018, Länsstyrelsen Kalmar län.