Annons
Insändare

”Alla vet att skolan i en bygd är otroligt viktig”

De senaste veckorna har vi kunnat läsa om och lyssna till hur ledande politiker i Högsby kommun har agerat i frågan om Långemåla förskola och Ruda skola. Det är med bestörtning vi kan konstatera, att det hittills inte finns någon som helst vilja att ompröva sina ställningstaganden i den fullkomligt unika situation som uppstått.
Insändare • Publicerad 9 juni 2023
Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi vill påstå att kommunstyrelsen har saknat väsentligt beslutsunderlag och att frågan ej är ordentligt beredd”, skriver insändarskribenten om gången bakom kommunens hantering av skolfrågan i bland annat Ruda.Foto: Roger Carlsson

Att en djupt splittrad kommunstyrelse tar beslut om stora förändringar inom skolan, endast utifrån ett tjänstemannaförslag, saknar motstycke i Högsby kommun. Alla vet att skolan i en bygd är otroligt viktig, och engagerar både barn, föräldrar och övriga invånare. Stora förändringar i skolorganisationen ska genomföras med lång framförhållning och de ska föregås av en ordentlig information, dialog och förankring hos dem de berör. Detta finns till och med beskrivet i Kommunallagens 8 Kap, 3 § “Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.”

Dessutom är detta en fråga av sådan dignitet att den ska beslutas kommunfullmäktige vilket regleras i 5 Kap 1 § “Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen”.

Annons

Vid kommunfullmäktiges möte i februari 2023, gav skolchefen ledamöterna i uppgift att i god tid fundera över hur skolorna skulle organiseras inför läsåret 24/25 då elevantalet minskar väsentligt i alla våra skolor utom i Ruda.

Därför är det med stor förvåning vi läser att kommunstyrelsen för några veckor sedan fattade beslut att Ruda skolas årskurs 4-6 ska flyttas redan hösten 2023 samt att sedan förskolan i Långemåla ska flyttas till Ruda. Beslutet togs alltså endast på ett tjänstemannaförslag då politikerna i Utbildningsutskottet ej har lämnat något eget yttrande. Vi vill påstå att kommunstyrelsen har saknat väsentligt beslutsunderlag och att frågan ej är ordentligt beredd. Att motivera åtgärderna med bristfälliga lokaler faller endast tillbaka på huvudmannen själv, då påpekande om Rudas gula skola varit kända under mer än ett decennium. Det har alltså funnits gott om tid att planera för framtiden.

”Vi är mycket ledsna över hur kommunens majoritetspartier, med så bristfälligt underlag, har hastat fram besluten kring Ruda och Långemåla bara några veckor före barnens sommarlov.”
Insändarskribenterna om skolfrågan i Högsby kommun.

Ingen dialog har heller förts med vårdnadshavare eller deras barn innan mötet i KS och majoriteten i kommunstyrelsen beslutade att ärendet inte ens skulle föras till kommunfullmäktiges dagordning som några ledamöter föreslog.

Föräldrar har vädjat, barn har varit ledsna och det råder förstämning i flera orter i kommunen, inte bara i Ruda. Det har varit reportage, det har skrivits insändare, det har ordnats möten i byarna och det har samlats in namnunderskrifter så pass många att det räcker till för en folkomröstning. Förfaringssättet är till och med överklagat till förvaltningsrätten i Växjö.

Trots detta är högsta ledningen i vår kommun inte beredd att sätta sig ner och försöka lösa kommande läsår på ett för barn och föräldrar värdigt sätt, vilket vi tycker är oerhört sorgligt. I vissa fall blir det helt nödvändigt med förändringar i en kommun, men dialog med berörda, och en bred politisk samsyn är oerhört viktig, då det gäller frågor som rör kommuninvånarnas vardag på ett så påtagligt sätt som förskola och skola gör.

Vi minns nedläggningen av skolan i Långemåla och alla möten som föregick denna. Vi minns förskolan i Hornsö och vi minns förändringarna vid skolan i Berga. Många möten och många tankar stöttes och blöttes. Under vintern och våren 2014 arbetade en grupp politiker från olika partier kring skolornas framtid i kommunen på grund av vikande elevunderlag. De olika förslag som arbetades fram fick läggas på hyllan redan i augusti samma år då flyktingvågen var ett faktum.

Vi är mycket ledsna över hur kommunens majoritetspartier, med så bristfälligt underlag, har hastat fram besluten kring Ruda och Långemåla bara några veckor före barnens sommarlov.

Besinning är vad som fordras inför höstens skolstart, så att kommunfullmäktiges ledamöter i lugn och ro, som skolchefen förordade, kan fundera över hur organisationen ska se ut i våra skolor 2024 och framåt. Då kan också en värdig dialog med vårdnadshavare genomföras.

Inga-Lill Andersson-Nåtling

tidigare ledamot i Utbildningsnämnden för S

Annons

Eva Engdahl

tidigare ordförande i Kommunstyrelsen för C

Jan-Olof Johansson

tidigare ledamot i Kommunfullmäktige för S

Monika Olsberg

tidigare vice ordförande i Utbildningsutskottet för M

Mona Svensson

tidigare vice ordförande i Utbildningsutskottet för M

Annons
Annons
Annons
Annons