”Viktigast måste vara att ta hänsyn till vad som gagnar samhället bäst”

Vindkraft
Vindkraft är ett förnybart och i grunden miljövänligt sätt att utvinna energi. Därför är det sorgligt men nödvändigt att behöva vara negativ till ett planerat vindkraftprojekt.
Debatt • Publicerad 25 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Så vad säger kommunens styrande majoritet? Kommer den att förorda den planerade vindkraftparken?”
"Så vad säger kommunens styrande majoritet? Kommer den att förorda den planerade vindkraftparken?”Foto: Johan Nilsson/TT

.Simpevarps havsvindpark är till sin omfattning och placering fullständigt orimlig med sina 98 stycken 350 meter höga kraftverk inträngda i ett sund där man med blotta ögat ser över till fastlandssidan från Byxelkrok med omnejd. Och nationalparken Blå Jungfrun med sina 86 meter som nu reser sig majestätiskt ur havet och ständigt skiftar uttryck beroende på väder och ljusförhållanden, vad skulle hända med henne i konkurrens med dessa mastodonter? Hon skulle bli visuellt totalt utkonkurrerad. Natthimlen skulle förorenas av en horisont av ständigt blinkande lampor med högintensivt ljus.

Cloudberry benämner projektet ”havsvindkraft”. En mer rättvisande beskrivning vore ”kustvindkraft”, särskilt med tanke på hur få kilometer det är tänkt att ligga från fastlandssidan.

”Viktigast måste vara att ta hänsyn till vad som gagnar samhället och miljön bäst, det vill säga oss alla och vår omgivning, i kombination med ekonomiska förutsättningar och möjligheter. Då får det kanske kosta mer, för att vi ska vinna på lång sikt och inte förstöra viktiga naturvärden, som i sin tur kan påverka turistnäring och kulturliv.”
Ingela Larsson, Byxelkrok.

Naturvårdsverket avstyrker i ett samrådsyttrande en så storskalig anläggning inom detta område. Man framhåller bland annat att anläggningen delvis ligger inom riksintresset Obruten kust, där vindkraft inte är tillåten. Man anser att parkens placering inom riksintresse för naturvården är olämplig och kommer att påverka skyddade värden negativt. Man tar även upp negativ påverkan på friluftslivet och fågellivet.

I Översiktsplan 2040 Borgholms kommun, som är under arbete skriver man att i den vindkraftplan man har gemensamt med Mörbylånga kommun är vindkraften fullt utbyggd och att planen inte är aktuell att uppdateras under de närmaste åren.

I Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan 2040 Borgholms kommun står följande:

”Att ett område har klassats som riksintresse betyder att det så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Hela Öland är utpekat område av riksintresse för Obruten kust samt Rörligt friluftsliv enligt 4 kapitlet. Planen tydliggör att turismens och det rörliga friluftslivets intressen ska värnas och utvecklas i kommunen, vilket kan medföra positiva konsekvenser för riksintresset. Inga större verksamheter och industrier planeras heller längs med kusten, varför det inte bedöms finnas risk för påtaglig skada på riksintresset Obruten kust.

Kommunen är positiv till en utveckling av energiproduktion, vindkraft. Områden av riksintresse för vindkraft behöver pekas ut med stor omsorg till motstående riksintressen samt omgivande miljö. Vindkraftverk kan exempelvis upplevas som skrymmande anläggningar utifrån ett landskapsperspektiv.”

Så vad säger kommunens styrande majoritet? Kommer den att förorda den planerade vindkraftparken? Eller kommer den att leva upp till de vackra orden i översiktsplan 2040?

Cloudberrys mål är naturligtvis största möjliga lönsamhet, vilket inte alls är konstigt. Men i en så viktig sak som energiförsörjning kan inte lönsamhet för privat företagsamhet få utgöra första prioritet. Viktigast måste vara att ta hänsyn till vad som gagnar samhället och miljön bäst, det vill säga oss alla och vår omgivning, i kombination med ekonomiska förutsättningar och möjligheter. Då får det kanske kosta mer, för att vi ska vinna på lång sikt och inte förstöra viktiga naturvärden, som i sin tur kan påverka turistnäring och kulturliv.

Flytta havsvindparken ut i havet!

Ingela Larsson, Byxelkrok