”Sverige behöver en debatt om extremreligiösa traditioner”

Replik på debattinlägg om religionsfrihet, publicerat 14 maj.
”Vi har religionsfrihet och människor i alla åldrar bär kors runt halsen utan att det ifrågasätts som en tvingande handling”, skriver Margaretha Lööf-Johanson Samtidigt ifrågasätter hon ”regeringspartiernas rätt att göra politik av kvinnors rätt att bära slöja”.
Debatt • Publicerad 23 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi ska komma ihåg att rätten att begränsa religionsfriheten är fastlagen i Europakonventionen - som är svensk lag sedan 1995.”
”Vi ska komma ihåg att rätten att begränsa religionsfriheten är fastlagen i Europakonventionen - som är svensk lag sedan 1995.”Foto: ANNA HELMERSON / TT / TT

Sverige behöver en debatt om vilket utrymme extremreligiösa traditioner, påbud och tvång ska få i våra offentliga rum. Vi ska komma ihåg att rätten att begränsa religionsfriheten är fastlagen i Europakonventionen - som är svensk lag sedan 1995. Enligt artikel 9 är inskränkningar i religions- och trosfriheten tillåtna under förutsättning att de är föreskrivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

En kartläggning som Örebro Universitet gjorde i samarbete med Stockholm, Göteborg och Malmö 2017 visade att åtta procent av Göteborgs niondeklassare levde i en familj där våld används för att kontrollera och skydda familjens och släktens rykte. 13 procent av niondeklassarna var utsatta för oskuldsnormer. Särskilt utsatta var personer med utländsk bakgrund och boende i socialt utsatta områden och risken att utsättas för hedersförtryck var större i religiösa familjer.

I den muslimska diasporan ser vi hur religiösa traditioner - oaktat svensk lagstiftning - förs över - inte sällan genom tvång, hot och våld - till barn och unga vuxna. Det handlar om skolk vid muslimska helgdagar, könsseparation i skolan och på fritid, bröder som övervakar sina systrar. Slöjan är en markör för att hålla flickor och kvinnor i strama tyglar.

Nu är det dags att utreda förbud mot slöja på barn i grundskolan för det är staten som ska ta konflikten med de familjer som vill att döttrarna ska bära slöja i skolan. Ett slöjförbud gör att staten tar den konflikt som enskilda flickor och kvinnor inte ska behöva ta själva.

Redan idag ger skolans läroplan utrymme för det: ’Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.’

Ytterst handlar det om att Sverige även framgent ska vila på västerländsk kristen tradition som tjänat och tjänar oss väl i omsorgen om vårt uthålligt demokratiska rättssamhälle.

Ulf Lönnberg, driver bloggen svenskreligonspolitiskdebatt