Annons

"Satsningar ger stora effekter på klimat och arbetsmarknader”

Regionpolitik
”Vi i Region Kalmar läns politiska ledning står enade kring satsningar på de regionala järnvägarna och är villiga att bidra genom att medfinansiera dem. Det förutsätter att nationell nivå är beredda att ta sin del av ansvaret.”
Debatt • Publicerad 4 oktober 2021
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Satsningen som vi föreslår för Stångådalsbanan och Tjustbanan är inte en lyxrenovering utan en budgetversion.”
”Satsningen som vi föreslår för Stångådalsbanan och Tjustbanan är inte en lyxrenovering utan en budgetversion.”Foto: Mats Holmertz

Det blir ett bidrag för att förverkliga Riksdagens beslut att transporternas utsläpp av klimatgaser ska minska med 70 procent till 2030 och att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. För att uppnå målen är ett väl fungerande klimatneutralt transportsystem i hela landet nödvändigt.

Transportpolitiken står inför stora utmaningar som ställer krav på nytänkande och smarta lösningar. I infrastrukturpropositionens direktiv till Trafikverket och i politiska direktiv lyfts bland annat att återstarten ska vara en grön återstart samt att transportsystemets utformning och funktion ska medverka till utvecklingskraft i hela landet.

Annons

En robust och pålitlig järnvägsanläggning för det hög- som lågtrafikerade järnvägsnätet är en förutsättning för överflyttning av transporter från väg till järnväg. Av direktiven i infrastrukturpropositionen framgår att elektrifiering av transportsektorn behöver genomföras inom samtliga trafikslag, och för att lyckas med denna omställning krävs både teknikutveckling och forskning.

Angelica Katsanidou (S), regionråd.
Angelica Katsanidou (S), regionråd.Foto: Region Kalmar län
”I Kalmar län kan en fossilfri järnvägstrafik av hög kvalitet uppnås innan 2030 genom en upprustning av järnvägstrafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan till modern standard, byte av signalsystem, bygge av ett triangelspår och en partialelektrifiering.”
Angelica Katsanidou (S), regionråd.

Region Kalmar län har utrett flertalet lösningar för regionens transporter och funnit att en begränsad upprustning av de regionala järnvägarna, i kombination med ny hybridteknik, leder till fullgoda fossilfria transporter både för person- och godstransporter. Den tekniska utvecklingen med hybriddrivna tåg och en partialelektrifiering av banorna möjliggör fossilfri trafik utan total elektrifiering. Investeringskostnaderna för att skapa fullgoda fossilfria transportmöjligheter minskas därmed radikalt.

I Kalmar län kan en fossilfri järnvägstrafik av hög kvalitet uppnås innan 2030 genom en upprustning av järnvägstrafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanan till modern standard, byte av signalsystem, bygge av ett triangelspår och en partialelektrifiering. Åtgärderna bidrar även till att restider minskar till omkring 2,5 timmar mellan Kalmar och Linköping och 1,5 timmar mellan Västervik och Linköping, vilket i sin tur stärker förutsättningarna för regionförstoring och en robustare arbetsmarknad.

Arbetsmarknaden i Kalmar län stärks därmed ytterligare genom att förutsättningarna för godstrafiken, framförallt mellan Mönsterås och Kalmar förbättras avsevärt.

Satsningen som vi föreslår för Stångådalsbanan och Tjustbanan är inte en lyxrenovering utan en budgetversion. Med smarta lösningar och ny hybridtågteknik blir även budgetversionen tillräcklig för regionalt viktiga järnvägar.

När regeringen reviderar de nationella planerna ser vi fram emot en ny inriktning. Dagens fokusering på megaprojekt kommer inte leda till ett fossilfritt transportsystem inom 25 år. Vi vill därför balansera dagens storstadsfokuserade infrastrukturpolitik med denna typ av satsningar på landsortens och industrins fossilfria transporter.

Våra beslut om inköp av nya tåg och beskeden om medfinansiering finns redan. Det som återstår är att nationell nivå fattar ett beslut i den kommande nationella planen som ger oss möjlighet att nyttja de investeringar som vi regionalt varit beredda på att axla.

Som regionens politiska ledning står vi enade kring att satsningen ska genomföras och är villiga att bidra genom att medfinansiera densamma. Detta är en satsning som skapar jobb, när behovet av sysselsättningsåtgärder är som högst, dessutom förbättras pendlingsmöjligheterna så att matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb i regionen underlättas.

Angelica Katsanidou (S), regionråd

Christer Jonsson (C), regionråd

Annons

Johanna Wyckman (L) regionråd

Malin Sjölander (M), regionråd

Jimmy Loord (KD), regionråd

Linda Fleetwood (V), regionråd

Martin Kirchberg (SD), regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons