Annons

"Öppet brev till Södra skogsägarna”

Naturvärden
Vi i Stranda Naturskyddsförening vill gärna få svar på några frågor om hur Södra skogsägarna arbetar vid inventering av naturvärden och redovisning av hänsynstagande till dessa i avverkningsanmälningar.
Debatt • Publicerad 16 maj 2023
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"I vilka fall görs inventeringar av naturvärden inför avverkningsanmälningar?”
"I vilka fall görs inventeringar av naturvärden inför avverkningsanmälningar?”Foto: Lennart Ernstsson

Naturskyddsförening har under ett par års tid inventerat en del av de skogar som anmälts för avverkning i Mönsterås kommun. I de flesta fall har Södra Skogsägarna varit ombud och ansvarat för den anmälan som ska lämnas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Den som lämnar in anmälan har även ansvar för redovisning av naturvärden och vilken hänsyn som ska tas.

Genomgående har naturvärden redovisats kortfattat och översiktligt i de avverkningsanmälningar som Naturskyddsförening granskat. Vid våra inventeringar har höga naturvärden och den fridlysta orkidén knärot (en signalart som oftast finns i skyddsvärda naturskogar) upptäckts i flera av de avverkningsanmälda områden som Södra Skogsägarna ansvarat för. Utan vår rapportering skulle skogen troligtvis ha avverkats olagligt och naturvärdena förstörts.

Annons

I flera fall tycks Södra Skogsägarna inte ha gjort någon tillräckligt noggrann inventering/kontroll trots att det finns dokumenterat höga naturvärden och fridlysta arter i angränsande, liknande skog.

I ett annat fall har Södra Skogsägarna lämnat uppgifter om att ”inga naturvärdesintressanta fynd har gjorts i fält”. Vid vårt besök i området kunde vi snabbt se att det rör sig om en gammal naturskog med mycket död ved och höga naturvärden. På ett par timmar hittade vi i detta område cirka 260 knärötter. Vi ställer oss frågande till att Södra Skogsägarna kunde missa detta vid sitt fältbesök.

I ett annat område uppgav Södra Skogsägarna att 14 knärötter hittats medan Skogsstyrelsen hittade drygt 100 stycken vid sitt besök i samma område.

Frågor:

# I vilka fall görs inventeringar av naturvärden inför avverkningsanmälningar?

# Vilken utbildning/kunskap har de som genomför naturvärdesinventeringar?

# Följer ni någon kvalitetsstandard vid naturvärdesinventeringar?

# Hur ser Södra Skogsägarna på uppgifterna om de naturvärden som vi noterat och diskrepansen till de uppgifter Södra Skogsägarna lämnat i respektive avverkningsanmälan?

# Håller Södra Skogsägarna med om att era inventering utan vår granskning skulle inneburit olagliga avverkningar av skyddsvärd gammal skog?

# Vilka åtgärder kommer Södra Skogsägarna att vidta utifrån detta brev?

Annons

Stranda Naturskyddsförening önskar ett öppet svar på vårt öppna brev. Södra Skogsägarna har även fått detta brev via mejl. I mejlet har vi angett vilka skogsområden vi specifikt åberopat ovan.

Med vänlig Hälsning

Stranda Naturskyddsförening.

Lars Engström, ordförande

Carolina Lenesdotter, styrelseledamot

Aina Hagberg, medlem

Annons
Annons
Annons
Annons