Annons

”I backspegeln och spåkulan efter mandatperiodens första år”

Kommunpolitik i Mörbylånga
”Socialdemokraterna och Centerpartiet har nu suttit på de två ledande kommunalrådsposterna i Mörbylånga kommun i ett år och det är dags för en avstämning. Vad har skett under vårt första år och hur tänker vi om framtiden?”
Debatt • Publicerad 11 februari 2020
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
"Södra Öland är unikt och vår drivkraft är att genom dialog och samverkan utveckla hela vår kommun attraktivt.” skriver dagens debattörer.Foto: Mats Holmertz

Våra partier möts i en gemensam vision om hela södra Öland som lever och utvecklas. Vi ser att näringsliv, invånare, politiker och medarbetare tillsammans utgör kraften och också tillsammans bär ansvaret för den fortsatta utvecklingen av Mörbylånga kommun. Vi möts, kommunicerar, blickar ut i omvärlden och samverkar för en bättre kommun.

Kraftsamling Sydöland är ett bra exempel på samverkan. Kommunen, det lokala närings- och föreningslivet, Region Kalmar län, Länsstyrelsen och Cementa arbetar tillsammans med framtidslösningar där småföretagande och besöksnäring står i fokus. Kommunens lyckade övertagande av Eketorps borg och samarbetet med Statens fastighetsverk är ett annat exempel.

Annons

Genomlysningen av kommunens näringslivsarbete har börjat ge resultat. Servicen till företagare och entreprenörer har förbättrats genom snabbare bygglovshantering. Dialogen och den så viktiga återkopplingen med förståelse för näringslivets frågor och behov har tagit fart när en näringslivschef nu finns på plats.

En ödesfråga för vår kommun de senaste fyra åren har varit vattenförsörjningen. Ett nytt vattenverk är igång i Mörbylånga, med världsunikt innovativt användande av reningsteknik. Vår vattenförsörjning, oavsett klimatet, är därmed säkrad för överskådlig framtid. Dock måste arbetet med att få vattnet i naturen att stanna på ön och inte rinna ut i havet intensifieras. Utbyggnad av vattenledningsnätet, särskilt på östra sidan, löper på enligt plan.

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande.Foto: Mats Andersson
”En ödesfråga för vår kommun de senaste fyra åren har varit vattenförsörjningen. Ett nytt vattenverk är igång i Mörbylånga, med världsunikt innovativt användande av reningsteknik.”
Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande.

I dialog med medborgarna har ett planprogram för Färjestadens utveckling tagits fram. Färjestaden kommer äntligen att få ett riktigt centrum med butiker, bostäder, arbetsplatser och mötesplatser för medborgarna. Enligt planen kommer Färjestaden växa med ett tusental nya invånare. Men hela södra Öland ska leva! Ett trettiotal nya bostäder planeras i attraktiva Grönhögen och genom ”dubbel markanvisning” vill vi stimulera entreprenörer att bygga bostäder även i områden som inte anses vara de mest attraktiva för att behoven på hela södra Öland ska tillgodoses.

Vi har initierat ett arbete för mer dialog och tillit där vi vill ge kommunens medarbetare större ansvar inom de givna ramarna. Som ett led i detta ser vi över styrning och ledning för att den ska kännetecknas av långsiktighet, demokrati, jämställdhet och transparens. Vi vill ha ett ökat fokus på analys och uppföljning där den ekonomiska styrningen stärks genom att balansera kontroll med förtroende och insikt om medarbetarnas kunskap och erfarenhet.

Exempel på andra frågor som vi arbetat med under förra året är en ny, modern brandstation med bättre placering i Mörbylånga, ett nytt äldreboende i Färjestaden, återkommande kultur- och idrottsforum för att öka dialogen mellan det ideella och professionella kulturlivet och idrottsrörelsen och en uppstramad budgethantering som säkrar kärnverksamheterna från besparingschocker.

En ständigt levande fråga är behovet av en effektivare och mer tillgänglig när- och busstrafik. Vi intensifierar också arbetet för att bli en fossilbränslefri kommun vilket är en del av det stora arbetet med de 17 globala målen i Agenda 2030 där vi, och alla andra kommuner i Sverige, arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Den största utmaningen för framtiden är att leverera välfärdstjänster till våra medborgare i den utsträckning och av den kvalitet som förväntas samtidigt som andelen äldre och barn i vår befolkning ökar kraftigt. Södra Öland är unikt och vår drivkraft är att genom dialog och samverkan utveckla hela vår kommun attraktivt och få fler att bosätta sig, jobba och verka i Mörbylånga kommun.

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande

Anna-Kajsa Arnesson (C), kommunstyrelsens vice ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons