"Bättre vård för de mest sjuka äldre”

Sjukvård
De mest sjuka äldre blir allt fler, vårdkonsumtionen är hög och vården beskrivs av Socialstyrelsen som fragmenterad och ojämlik. Kalmar län har idag en av de äldsta befolkningarna i Sverige, och kommer enligt Statistiska Centralbyråns prognoser att fortsätta ha det även år 2040 – men då väsentligt äldre än idag.
Debatt • Publicerad fredag 06:00
Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”De mest sjuka äldre blir allt fler, vårdkonsumtionen är hög och vården beskrivs av Socialstyrelsen som fragmenterad och ojämlik.”
”De mest sjuka äldre blir allt fler, vårdkonsumtionen är hög och vården beskrivs av Socialstyrelsen som fragmenterad och ojämlik.”Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Som en följd av detta kommer antalet mest sjuka äldre att öka, med åtföljande krav på ökande resurser. Om man ska följa den svenska hälso- och sjukvårdslagens logik finns det starka skäl att prioritera de mest sjuka äldre. Gruppen riskerar att inte ges företräde eller rätt behandling, trots stora hälso- och vårdbehov.

Vid regionfullmäktiges senaste sammanträde behandlades en motion från oss Kristdemokrater med en rad förslag till en strategi för att framtidssäkra och förbättra hälso- och sjukvården för de mest sjuka äldre:

Kristdemokraterna presenterade sina prioriterade frågor inför valet för mellanlänet.Jimmy Loord (KD)
Kristdemokraterna presenterade sina prioriterade frågor inför valet för mellanlänet.Jimmy Loord (KD)Foto: Robin Vramsjö
”Vi beklagar att man inte redan nu kan ta till sig exempelvis behovet av en särskild kontaktfunktion anpassad till gruppen mest sjuka äldre, i form av en telefontjänst.”
Jimmy Loord (KD), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

# Region Kalmar län initierar ett systematiskt och transparent arbete med horisontella prioriteringar, samt att det tas fram relevanta underlag för dessa prioriteringar avseende såväl svårighetsgrad av tillstånd som nyttan för patienterna av åtgärder som står till buds

# Region Kalmar län genomför en hälsoekonomisk utredning av en ny vårdmodell för mest sjuka äldre, i syfte att maximera hälsonytta i relation till använda resurser

# Region Kalmar län tar fram en särskild riktlinje för läkemedelsbehandling av mest sjuka äldre

# Region Kalmar län tar fram en plan för hur området geriatrik ska kompetensförsörjas, innefattande såväl ST-block som specialistutbildningar för sjuksköterskor

# Region Kalmar län utvecklar en modell för hur tillgänglig geriatrisk kompetens med hjälp av exempelvis rådgivningsteam ska föras ut i den egna organisationen samt till kommunal vård och omsorg

# Samverkan mellan förvaltningar samt mellan region och kommuner stärks genom att Region Kalmar län utvecklar ett relationsbyggande program för erfarenhetsutbyte mellan personal inom slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg

# Region Kalmar län utvecklar en anhörigstrategi där anhöriga till mest sjuka äldre lyfts fram som en avgörande resurs och det samtidigt tydliggörs vilket stöd regionen erbjuder anhöriga

# Region Kalmar län inför en särskild kontaktfunktion anpassad till gruppen mest sjuka äldre och deras anhöriga, i form av en telefontjänst med särskilt utbildad personal tillgänglig dygnet runt

# Region Kalmar län inleder ett aktivt analysarbete angående gruppen mest sjuka äldre

Majoritetspartierna S, C och V besvarade motionen med att ”det redan idag pågår ett flertal arbeten på området”.

De strategiska utvecklingsarbeten som redovisas i svaret är i många fall välkomna. Dessa sker dock ofta ute på hälsocentralerna eller motsvarande nivå. En mer övergripande strategi saknas, vilket i sin tur kan leda till just vad Socialstyrelsen pekat på: en fragmenterad och ojämlik vård.

Kristdemokraterna kommer att bevaka utvecklingen och den politiska majoritetens prioriteringar. Vi beklagar att man inte redan nu kan ta till sig exempelvis behovet av en särskild kontaktfunktion anpassad till gruppen mest sjuka äldre, i form av en telefontjänst. Vi kommer fortsätta lägga förslag för att förbättra och framtidssäkra sjukvården och arbeta för en sammanhållen strategi för att de mest sjuka äldre ska få bästa tänkbara vård i Kalmar län.

Jimmy Loord (KD), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Barometern och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.