Sverige o Världen

Rådet: Mer om sex i skolan

Utbildning Artikeln publicerades

Skolan borde prata mer om porr, könsroller, inkludering och hbtq-frågor, det säger flera experter efter en rapport från Skolinspektionen som visar på brister i sex- och samlevnadsundervisningen.

Få skolor gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete, visar en ny genomlysning av sex- och samlevnadsundervisningen i grund- och gymnasieskolan, som Skolinspektionen gjort. Det är den första större granskningen sedan 1999.

Sedan 2011 har sex och samlevnad som ämne breddats och tas nu upp i flera olika ämnen, som biologi, naturkunskap, bild, historia, samhällskunskap och religion. Men många lärare är fortfarande osäkra på vad man ska ta upp och hur man ska prata om det.

Skolinspektionens bild är att många skolor missar tillfället att koppla undervisningen i sex och samlevnad till det övergripande värdegrundsarbetet, alltså vägledning i allas lika värde och jämställdhet. Rent konkret kan det handla om sådant som porr, homofobi, nedsättande språkbruk och hederskultur. Sexuella trakasserier och övergrepp som elever berättat om i upprop som #tystiklassen och #räckupphanden vittnar om denna brist.

– Eleverna ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter, men skolan måste också förmedla de normer samhället står för, säger Stefanie Luthman, projektledare för granskningen.

Många ungdomar upplever också själva att de får bra information vad det gäller biologi, preventivmedel och könssjukdomar genom skolan men mindre bra information om till exempel hbtq- och jämställdhetsfrågor, säger Anna-ChuChu Schindele, utredare på Folkhälsomyndigheten.

– Det är vanligt att ungdomar upplever att skolan inte vill prata om dessa frågor på ett informativt sätt. Man kan inte ha ett heteronormativt antagande i skolan, vare sig i undervisningen, vad man väljer att ta upp och hur man lägger fram kunskap, eller i hur man bemöter elever.

Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten kommer skolan först på tredje plats när ungdomar får rangordna sina bästa informationskällor för sex och samlevnad. Men trots det är skolan ändå den enskilt viktigaste arenan att diskutera dessa frågor, framförallt för killar, menar både Folkhälsomyndigheten och flera experter.

– Inte minst killar säger ju att de visst får information på annat håll men att det blir mer seriöst när man pratar om det i skolan, säger Hans Olsson, sakkunnig på frågor om sexualundervisning på RFSU. Man litar på skolan.

Gymnasieeleverna Charlie, Mikaela och Frida håller med Skolinspektionen: Elever behöver prata mer sex och reflektera kring normer.

– Det var bristfälligt, säger Charlie Jakobsson när han tänker tillbaka på sex- och samlevnadsundervisningen i högstadiet.

– Vi hade ett grupparbete som endast handlade om könssjukdomar. Det fanns ingen typ av fokus ur hbtq-perspektiv. Inte heller på sex som något positivt, mänskligt eller härligt.

– Många i min klass vågade inte ställa frågor om hur det till exempel är när två kvinnor har sex, eller kring könsidentitet. Och ingen berättade om annat än heterosex, säger Mikaela. (TT)

Fakta

Skolinspektionens påpekanden

Stort behov av kompetensutveckling bland lärarna.

Ämnet fördelas på flera olika ämnen vid 20 av de 28 granskade skolorna.

Dock missar många skolor att koppla sex- och samlevnadsundervisningen till värdegrunden.

I flera skolor sker undervisningen ofta under ett begränsat antal lektioner eller i senare årskurser. Många elever vill tala om sex och samlevnad tidigare och oftare.

Många skolor tar inte tillvara elevhälsans kompetens på området.

Endast på hälften av de granskade skolorna får eleverna vara med och påverka undervisningen.

Granskningen är genomförd i grund- och gymnasieskolan, samt grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Källa: Skolinspektionen (TT)

Visa mer...