Hellre vitsippor än ett högt hotell

Gunnar Österdahl Eva Gustafson ,
Insändarskribenterna föredrar den här vyn, snarare än ett nytt hotell.
Foto:Gunnar Österdahl
Insändarskribenterna föredrar den här vyn, snarare än ett nytt hotell.

Ett planprogram håller på att färdigställas för området omedelbart norr om brofästet på Öland.

Ett förslag har tagits fram av Mörbylånga kommun och många har fått möjlighet att yttra sig, bland andra vi boende i bostadsområdet Möllstorpsläge vid brofästet.

I förslaget framgår att kommunen tycker det är en utmärkt idé att bryta mot strandskyddet för att anlägga ett stort högt hotell på strandängar och odlad mark. Det blir ett fint landmärke och en välkomnande vy till Öland tycker ölandskommunen samtidigt som all annan bostadsbebyggelse på Öland av tradition är låg.

Precis intill vägbanan öster om brofästet finns en skyddad naturtyp som Mörbylånga kommun mycket riktigt anger har "... klassats som högsta naturvärde". Exakt där vill kommunen anlägga en bussterminal med tillhörande anslutningsvägar. Området är mycket vackert och så här på våren fullkomligt exploderar det i ett hav av vitsippor. Det kallar vi en välkomnande vy till Öland.

En stor inflytelserik markägare i området begärde ut våra kritiska synpunkter från kommunen och bara dagar senare blockerades plötsligt parkeringsplatser i bostadsområdet med stora stenar. Bilplatserna har med den tidigare markägarens tillåtelse använts i uppemot ett halvt sekel.

Vi förutsätter självklart att kommunen och den nya markägaren agerar efter bästa förmåga.

Avslutningsvis och kanske helt ovidkommande kan nämnas att Möllstorpsläge är regionens värst drabbade bostadsområde vad gäller trafikbuller. Mörbylånga kommun har i det omfattande planprogrammet inte föreslagit någon som helst trafikbullerdämpande åtgärd. Tråkigt att vi närmare hundratalet boende i området inte är tillräckligt inflytelserika.