Fler servicegarantier i Kalmar kommun

Carl-Henrik Sölvinger ,

Servicegarantier är ett sätt för kommunen att förtydliga sina ambitioner gentemot sina invånare, till exempel hur lång tid handläggningen av ett ärende ska ta, hur länge man ska behöva vänta på en tjänst eller på ett personligt möte. Liberalerna vill att kommunen ska ta fram servicegarantier inom fler områden än i dag. Helst ska det även finnas med en kompensation om kommunen inte håller vad den lovar.

Ett föredömligt exempel är Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar, som införde en servicegaranti för bygglov 2011. Garantin innebär att du ska få beslut i ditt ärende inom fyra veckor efter att en komplett ansökan lämnats in. Om kontoret inte levererar beslut i tid sänks avgiften med 25 procent.

Garantin har lett till att allt fler får sina beslut inom fyra veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden har sjunkit, från 23 dagar 2013 till tio dagar 2015. Samhällsbyggnadsnämnden har även garantier för ärenden gällande enskilda avlopp, värmepumpar och från i år även planbesked.

Jag anser att servicegarantier bidrar till att göra Kalmar till en mer öppen kommun. Verksamhetens uppdrag och mål blir tydligt, medborgare och företagare ges realistiska förväntningar men också en ökad förståelse för de lagar och regler som kommunen har att förhålla sig till.

I andra kommuner finns exempel på fler garantier.

I Karlstad har man 32 garantier inom kommunens alla områden, till exempel lovar man barn över sex år plats i sommarsimskola annars ges fria bad, eller förskoleplats inom viss tid annars får föräldrarna två avgiftsfria månader etcetera.

I Sundsvall får restauranger halverad avgift- om beslut gällande anmälan enligt miljöbalken eller serveringstillstånd inte kan ges i tid.

Fler servicegarantier skulle ge en tydlig signal till invånare och företagare om Kalmars ambitioner och mål. Det skulle underlätta för individens och företagares planering att veta när besked kommer och vi skulle få en effektivare mer målinriktad organisation. Kalmar med sina höga ambitioner för företagare och företagande behöver ta ett helhetsgrepp med fler servicegarantier riktade särskilt mot företagare. Alla nämnder, inte bara Samhällsbyggnadsnämnden, behöver arbeta med servicegarantier.