Partierna svarar om vad som är viktigast

Mörbylånga Artikeln publicerades

Vilka är de viktigaste frågorna för Mörbylånga kommun och vad tycker partierna i specifika ärenden.

Vi har ställt frågor till toppkandidaterna i de partier som sitter i fullmäktige i dag. I en serie artiklar presenterar vi deras svar.

Frågor:

1. Vilka tre frågor anser ni i ert parti är de viktigaste att driva för Mörbylånga kommun nästa mandatperiod?

2. Anser ert parti att exploateringen av Mörbylånga hamn ska påskyndas? I så fall hur?

3. På vilket sätt vill ert parti skydda vattentillgången och jobba med VA-utbyggnad i Mörbylånga?

Moderaterna

1. Kommunalekonomi i balans och bromsad kostnadsutveckling. Utan ordning och reda i kommunkassan kan vi inte satsa på framtiden.

VA-utbyggnad i hela kommunen.  Ingen, vare sig privatperson, företag eller lantbruk, ska stå utan vatten.

Fortsatt inflyttning och bostadsbyggande (villor, hyresrätter, bostadsrätter) i hela kommunen.

2. Ja, från kommunens sida arbetar vi så snabbt det går. Viktigt att byggnationen av Matrosen kommer igång så fort som möjligt, samtidigt som planprogram och detaljplaner tas fram för resten av hamnen.

3. Det är redan på gång i och med nytt vattenverk i Mörbylånga, samt våtmarksåterskapande åtgärder. Viktigt att VA-utbyggnaden fortsätter.

Centerpartiet

1. Fortsätta arbetet med VA utbyggnaden.

Bostadsutbyggnad även i våra mindre tätorter för olika åldersgrupper.

Möta upp företagens och invånarnas behov utifrån kommunens möjligheter.

2. Det är önskvärt och dess planarbete behöver därför prioriteras.

3. Skydda vatten görs om flertalet ansluts till kommunalt VA. Så att fullfölja vår VA-utbyggnad är absolut nödvändigt. Öka vattentillgången genom återskapning av våtmarker. Avsaltningsverk på fler ställen är också en möjlighet som vi har, vi sitter ju så att säga i sjön.

Liberalerna

1. Tillskapa fler äldreboenden.

Fortsätt VA-utbyggnaden enligt plan.

Ha fortsatt hög lärartäthet i skola och förskola.

2. I stora projekt är den demokratiska processerna som viktigast. De måste få ta sin tid.

3. Dels vill vi möjliggöra mer uppdämning av regnvatten så att mer ”stannar på ön”, dels är det nya reningsverket en viktig pusselbit för att öka vattenproduktionen. VA-utbyggnaden ska prioriteras i kommunens investeringsbudget.

Kristdemokraterna

1. Förstärkning av äldreomsorgen. Mer personal, plan för utbyggnad av äldreboende och äldreboendegaranti för alla över 80 år.

Max 15 barn per avdelning i förskolan.

Ekonomi i balans med fokus på kommunal kärnverksamhet.

2. Vi tror man ska vara försiktiga med att lova att påskynda denna plan då vi har ett ansträngt ekonomiskt läge även om vi ser exploateringen som en viktig del av Mörbylångas utveckling.

3. Långsiktiga lösningar som uppdämning och utbyggnad av våtmarker är viktiga. Vi måste ha en plan för en hållbar utbyggnad av VA-systemet som är vattensparande för hela ön.

Miljöpartiet

1. Att ny teknik genomsyrar kommunens ansvarsfrågor.

Dubbel markanvisning för byggandet av hyresrätter utanför centralorterna.

Att strandskyddet justeras så att verksamheter i våra hamnar blir tillåtet.

2. Det är viktigt att det pågående planprogrammet i hela Mörbylånga köping följer den tidsplan som är gjord och att alla får göra sin röst hörd enligt tidsplanen med offentliga möten.

3. Vi vill skydda vattentillgången på samma sätt som vi gjort i alla år genom att påverka så att fördämningar och dammar tillåts. Planen för VA-utbyggnaden ska följas.

 

Socialdemokraterna

1. Vi vill skapa ordning och reda i ekonomin, med bättre uppföljning och tydligare ledning och styrning från politiken.

Vi vill investera i välfärden så att skolresultaten kan förbättras och vi kan ge våra äldre en trygg omsorg.

Vi vill att det byggs fler bostäder, i synnerhet hyresrätter.

2. Ja,vi vill ha en hamn där man både kan leva och bo. Planprocess, exploatering och byggnation är svåra att skynda på och därför är det viktigt att hamnen görs tillgänglig och attraktiv även under tiden fram till färdigställande.

3. Vi vill fortsätta bygga ut VA enligt den VA-plan som är fastställd.

 

Vänsterpartiet

1. Rätt till heltid för anställda inom vår kommun - framför allt för alla som jobbar inom vård och omsorg.

Bygg högstadium i Färjestaden snabbt. Lämna inte fältet fritt för privata företag att lägga beslag på skolpengarna.

Bygg hyresrätter – gärna klimatsmarta hus i trä. Dubbel markansvisning är bra; företag som bygger i en tätort ska även bygga i en mindre ort.

2. Vi ser gärna att det byggs bostäder i hamnen i Mörbylånga, och då helst hyresrätter. Vid markförsäljning bör kommunen ställa krav på att det är hyresrätter som ska byggas. Tyvärr är det nog svårt för oss att påskynda processen. Mycket av detta görs tydligen upp på kommunalrådets kontorsrum.

3. Vi har ingen annan uppfattning än att kommunen följer den uppgjorda planen för utbyggnad av vatten och avlopp.

Sverigedemokraterna

1. Äldreboendet

Barnomsorgen

Behöriga lärare till befintliga skolor.

2. Bryta avtalet med Salman Invest återgå till den gamla stadsplanen lyssna på folket.

3. Vi tror nog att vattenundersökningar genom SGU kan ge grunden till nya täkter.