Detaljplan för bostäder godkänns

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt projektbeskrivning för detaljplan Solberga och Tings Ene. Området är beskrivet i den fördjupade översiktsplanen som ett område för fler respektive utökade byggrätter där bostäder ska prioriteras. Solberga är privatägt medan Tings Ene är kommunal mark. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att omfördela 250 000 kronor från 2015 års budget samt reservera lika mycket pengar i 2016 års budget till detaljplanearbetet. Artikeln publicerades