Kränkt skolelev kan kanske få skadestånd

Mönsterås kommun Artikeln publicerades

En elev som utsatts för kränkande behandling kan komma att få skadestånd. Skolinspektionen menar att kommunen brustit i skyldigheterna att utreda händelserna.

Det gäller en elev som under flera tillfällen hösten 2016 utsattes för kränkningar av andra elever. Bland annat ska eleven ha hånats och blivit utskrattad men även knuffad. Någon ska dessutom ha kastat snus på eleven.

Skolinspektionen förelägger nu kommunen att vidta åtgärder så att skollagens krav på att motverka kränkande behandling uppfylls.

Skolan har inte anmält alla händelser där eleven kränkts, trots att personal och rektor känt till problemen.

    Eleven har upplevt ett utanförskap. Vid ett tillfälle hånades eleven av skolkamrater men händelsen ledde varken till utredning eller incidentrapport trots att vårdnadshavaren kontaktade rektorn. Vid ett annat tillfälle där knuffar ledde till att eleven gick hem anmälde rektorn inte saken förrän en månad senare.

    Skolan satte i november in åtgärder som bland annat innebar att eleven fått eskort av en vuxen på väg till och från lektioner, samt att de elever som utfört kränkningar punktmarkerades.

    Det ledde till en bättre situation. Trots att inga incidenter rapporterats sedan början av december 2016 har alltså en anmälan gjorts till Skolinspektionen som konstaterar att det finns brister i hur både skolan och huvudmannen, alltså kommunen, hanterat kränkningarna.

    I en annan del av anmälan, där vårdnadshavaren menat att eleven inte fått tillgång till särskilt stöd konstateras dock att kommunen har följt bestämmelserna.

    Nu ska BEO, barn- och elevombudsmannen, utreda förutsättningarna för skadestånd i ärendet. Samtidigt föreläggs kommunen att redovisa hur de avhjälpt bristerna senast den 12 juli i år.