Värna gränsen för välviljan

Ledare Artikeln publicerades
I omsorgsyrken kan det vara svårt att sätta gränser.
Foto:TT
I omsorgsyrken kan det vara svårt att sätta gränser.

Sjuktalen bland i huvudsak kvinnor inom offentlig sektor skenar och Socialförsäkringsutredningens förslag är på flera punkter ett slag i luften.

Av statistisk som TCO sammanställt framgår att sjukpenningstalet ökat med 51 procent från 2010. Från samma år ökade sjukskrivningarna med nästan 70 procent. I Kalmar län pågår ett samarbete mellan Försäkringskassan och Landstinget för att utröna skälen till ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar. Stress är inte enbart kopplat till yrkeslivet, men arbetssituationen spelar en nyckelroll.

TCO:s ordförande Eva Normark har påpekat att många av de yrkesgrupper som är värst utsatta för stress ytterst har politiker som arbetsgivare. Politiker behöver gå från ord till handling och se till att professionerna får förutsättningar att utföra jobbet utan att riskera hälsan, menar hon. Med dagliga rapporter om vårdkriser, personal som slutar och för få lärare, blir frågan om ökande ohälsotal en samhällsfråga av magnitud.

Många kvinnor arbetar inom offentlig sektor. Det är omsorgsyrken där det kan vara svårt att sätta gränser och där behoven är oändliga. Därför är det avgörande att en arbetsplats värnar personalens gränser. "Vi har jobbat dygnet runt", "Vi anstränger oss till det yttersta", "Vi ska bli Sveriges bästa skola", "Alla medarbetare är så engagerade" är inte ovanliga sätt att beskriva sitt arbete idag. Men det här kan skapa orealistiska ideal och förväntningar som orsakar stress och känslor av otillräcklighet hos en personalgrupp. Balans, struktur, realism och förutsägbarhet befrämjar ett sunt gränssättande.

    I veckan anordnade SNS, Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle, ett seminarium om den ökade sjukfrånvaron. Det man sett är en ökning i alla åldersgrupper, alla yrkesgrupper och i alla regioner. Men det är fortfarande omsorgsyrken och kvinnor som ligger högst upp i riskzonen. Sjukskrivningstalen skenar och arbetsmiljörelaterade frågor, som inflytande över sin arbetssituation, lyftes fram som hälsobefrämjande.

    Men det ser inte lika ut inom hela omsorgsområdet. Arbetstagare inom den privata vårdsektorn är mindre sjukskrivna och har högre löner, enligt statistik från SCB. Jobbhälsobarometern har pekat på att de också är nöjdare med sin arbetsmiljö, exempelvis med sådant som kommunikationen och möjligheten att påverka. Inom offentlig sektor är detta istället områden där arbetsmiljön brister. Det här borde ge den rödgröna regeringen och stödpartiet V, med njuggheten till privata initiativ, anledning till nya idéer.

    I Socialförsäkringsutskottets slutbetänkande åläggs arbetsgivaren ett större ansvar för rehabiliteringen, något Företagarna påpekat kan komma att slå mot småföretagen. Vården föreslås få ett utökat uppdrag för att fler sjukskrivna ska komma i arbete. Läkarförbundet undrar i sitt remissvar hur det ska gå till och efterlyser en analys av möjligheterna för vården att klara ett utökat uppdrag, med tanke på läkarbristen inom inte minst primärvård och psykiatri. På en sektor där sjukskrivningstalen är som högst ska läggas ytterligare pålagor. Det är knappast att ge dessa yrkesgrupper möjligheten att utföra sitt arbete utan att riskera hälsan.