Rimligare prognos men fortfarande osäker

Daniel Braw Artikeln publicerades

Behovet av nya bostäder var inte så stort som Boverket trodde.

Nej, det behövs inga 710 000 nya bostäder fram till 2025. Boverket justerar i en ny prognos ner behovet till 600 000, en minskning med 15 procent. Orsaken är att befolkningsökningen i hög utsträckning beror på invandring – och när migrationspolitiken ändras, minskar också behovet av bostäder.

Att svensk bostadspolitik får en rimligare prognos att utgå ifrån är välkommet, men även den nya har brister. Exempelvis räknar Boverket fortsatt med att nyanlända bor på samma sätt som inrikes födda, det vill säga i små hushåll och ofta ensamma, trots att inte mycket tyder på att så skulle vara fallet.

Boverkets prognos är också osäker i så måtto att den inte säger något om var behoven kan tänkas uppstå. En stor fråga framöver blir dock sekundäromflyttningen av relativt nyanlända i Sverige, som nu bor på platser där ordentliga bostäder eller jobb saknas eller också båda delarna. I extremfallet Hultsfreds kommun kan byggbehovet just nu betraktas som stort, men på sikt?

    Den mest komplicerade frågan, som Boverket också noterar, är dock skillnaden mellan behov och efterfrågan. En stor del av hushållstillväxten sker i grupper som inte har råd med de bostäder som byggs. Kommer de inte in på den befintliga bostadsmarknaden, kvarstår deras behov samtidigt som nybyggda bostäder står tomma.

    Denna utmaning har hittills underskattats i bostadspolitiken, som i stället har blivit en ensidig byggpolitik.