Maktspelet om Salvelägret

Ledare Artikeln publicerades
Christina Fosnes (M) har rätt om Salve. Principiella frågor ska hanteras av folkvalda. Inte av tjänstemän.
Foto:Anders Johansson
Christina Fosnes (M) har rätt om Salve. Principiella frågor ska hanteras av folkvalda. Inte av tjänstemän.

Alliansoppositionen i Kalmar har rätt i Salvefrågan. Varken öppnandet av lägret eller stängningen har beslutats i någon god demokratisk ordning.

M-ledaren i Kalmar, Christina Fosnes, deklarerade i samband med tisdagens kommunstyrelsesammanträde i Kalmar att hon var "djupt kritisk" till att stängningen av Salvelägret skedde efter ett tjänstemannabeslut. Det var aldrig uppe på "politikens bord". Liknande kritik kommer från Liberalerna.

Invändningarna ska inte avfärdas såsom bitska kommentarer från "vän av ordning" och formaliakramare. I andra sammanhang brukar värden som demokrati och öppenhet hedras. Men det är lätt att misstänka att Kalmarpolitikens egen logik spelar in. Ett politiskt beslut om stängning skulle kunna ha vittnat om en splittrad politisk majoritet i Kalmar. Vänsterpartiet som så gärna vill vara både majoritet och opposition skulle säga nej. Socialdemokraterna brukar vara ett delat parti i avgörande lokala frågor och Centern skulle sannolikt ha röstat ja tillsammans med de tre borgerliga partierna. Genom att gå förbi fullmäktige kunde en politisk bomb desarmeras där Alliansenighet skulle trumfat den sittande majoriteten.

Anmärkningsvärt nog fattades också besluten om att öppna platsen för EU-migranter på tjänstemannanivå. Efter klagomål på illegala bosättningar anvisades gruppen till en plats på Salve. Därmed blev Kalmar en av mycket få svenska kommuner som upplät plats åt bosättningar.

    Här ter sig den formella beslutsprocessen inte bara vara olämplig utan också i strid med svensk kommunalrätt.

    När det gäller frågor av "principiell natur" ska heter det i kommunallagen beslut fattas av fullmäktige. Sakfrågan i Kalmar har också en motsvarighet i Lund där kommunen finansierade en liknande camping som Salve. Beslutet fattades av en nämnd. Förvaltningsrätten i Malmö slog (Mål 10917-15) som första instans fast att beslutet var politiskt kontroversiellt och aktualiserade frågeställningar som var principiella och tydligt politiska. Därför upphävdes beslutet. Kammarrätten i Göteborg gav sedan (12/10-2016) Lunds kommun rätt - men slog fast att principiella frågor ska avgöras av fullmäktige.

    Eftersom stödet till migranterna inte faller under kommunens obligatoriska uppgifter och eftersom gruppen saknar anknytning till kommunen och mot bakgrund av att stödet inte baseras på någon individuell behovsprövning ter sig frågan som just "principiell". Den rättsliga kritiken mot Lund träffar således kanske än hårdare Kalmar.

    EU-migranter ska inte lämnas vind för våg. Skyldigheten att ge den frusne värme under vargavintern gäller. Liksom den lagstadgade plikten att undsätta barn som far illa. Det är samhällets lagar och regler som ska värnas. Migrantdilemmat rättfärdigar inte att man gör avsteg från vanliga demokratiska principer eller från de grundsatser som präglar svensk socialtjänstlagstiftning. Ty det är avstegen som förvärrat problemen och urholkat lokalstyrets främsta demokratiska institution.