SD: Granska Linnébeslutet

Kalmar Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna blir först med att begära en granskning av varför kommunen inte diarieförde alla utredningar och annat material om Linnéuniversitetets placering förrän dagen efter beslutet i kommunfullmäktige.

Partiet kräver i en motion till kommunfullmäktige att kommunens revisorer granskar hur ärendet hanteras och vill ha flera frågor besvarade:
Varför diariefördes inte de aktuella utredningarna och dokumenten förrän dagen efter?
Varför undanhölls materialet för de förtroendevalda i fullmäktige inför sammanträdet?
Varför finns fortfarande ingen korrespondens i ärendet mellan kommunen och universitetet diarieförd?
Varför finns inga protokoll diareförda från den gemensamma styrgruppens möten?

Sverigedemokraterna vill att revisorerna också granskar varför fullmäktiges presidium inte såg till att ledamöterna försågs med tillräckligt beslutsunderlag i förväg.
Det var vid en välbesökt presskonferens tidigare i vår som Linnéuniversitet och Kalmars kommun ledande politiker presenterade ett förslag till inriktning för var i staden universitetets nya lokaler ska placeras.

Kort därefter var ärendet uppe för beslut i kommunfullmäktige, den 26 april. De förtroendevalda i fullmäktige fick fyra sidor om denna avgörande stadsbyggnadsfråga som enda beslutsunderlag. Flera hade före sammanträdet frågat efter mer material, men fått till svar att inget fanns.
Media hade dock hittat flera konsultrapporter och annat insatt i pärm på kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet.
En del av detta material hade kommunalrådet Johan Persson (S) dessutom med sig till fullmäktigemötet, till flera oppositionspolitikers förvåning.
Diarieföring, alltså att förteckna alla inkommande, utgående och upprättade allmänna handlingar i ett register, sker för att allmänheten ska få tillfälle att begära ut vad man vill ta del av enligt Sveriges grundlagsfästa offentlighetsprincip. Finns inte ärendena förtecknade med diarienummer ett sådant register, är det svårt att veta vilka papper man ska fråga efter.