Nationella prov betyder inte allt när betygen sätts

Kalmar län Artikeln publicerades

De sista nationella proven skrivs i dagarna. Elever i både grundskola och gymnasium kan i vissa fall förvänta sig högre betyg än vad de får på nationella provet.

Skolverket har undersökt relationen mellan nationella prov i årskurs 6 och 9 och konstaterar att majoriteten av eleverna får samma ämnesbetyg som provbetyg.

Skolverket konstaterar samtidigt att skillnaden mellan ämnesbetyg och provbetyg varierar mellan olika skolor. Det indikerar att skolorna tolkar kunskapskraven på olika sätt. Här lägger Skolverket ansvaret på rektor och huvudman att följa upp betygsskillnader och diskutera med lärarna om det är stora avvikelser.

I slutbetygen för årskurs 9 fanns relativt stora skillnader mellan provbetyg och slutbetyg. På Södermöreskolan och Kalmarsundsskolan fick fem av tio elever högre betyg i ett eller flera ämnen. Minst skillnad var det på Funkaboskolan, där bara drygt tio procent av eleverna hade högre betyg.

Att ett betyg skiljer sig från det nationella provet betyder inte automatiskt att eleven fått ett glädjebetyg. ”De kunskaper eleven visat i olika skriftliga eller muntliga underlag genom provet är också information som lärare tar med sig inför betygssättningen ... ”Lärare har mycket annan dokumentation om vad eleven kan i förhållande till kunskapskraven”, skriver Skolverket på sin hemsida.

Ett dåligt resultat på ett nationellt prov kan påverkas av tillfälligheter som gör att möjligheten att visa vad eleven kan påverkas. Även andra prov under skolåret ska vägas in och all information om elevens kunskaper ska användas då betyg sätts.

Även i gymnasiet görs nationella prov. Enligt Skolverkets nationella siffror får mellan kan omkring 30 procent av eleverna förvänta sig högre betyg än resultatet på nationella prov.

Högst skillnad är det på betygen i Svenska som andraspråk. Men betygen skiljer sig också mycket i ämnet svenska 3, Matematik 3 och 3B.

Kursen Engelska 5 uppvisar minst skillnader i betygen mellan nationella prov och kursbetyg där får ungefär 15 procent av eleverna högre betyg. Det är samtidigt den kurs där högst andel elever fått lägre betyg (cirka en av tio elever) än provet.

Generellt ger fristående skolor lite högre betyg i förhållande till nationella proven än de kommunala.

I en undersökning som SVT har gjort, har man kommit fram till att vissa skolor avviker mer än andra.

På en del skolor i Kalmar län har över hälften av eleverna fått högre betyg jämfört med nationella proven i enstaka ämnen. Exemelvis fick tre av fyra elever på Lars Kaggskolans NV- och HV-program högre betyg i svenska 3 än vad de skrivit på det nationella provet. Fria läroverken gav elva av tolv elever högre betyg i Matematik 4.

Plusgymnasiet gav sju at tio elever högre betyg i Engelska 6. Stagneliusskolans lärare gav fler än fyra av tio elever högre betyg i Matematik 3B.