Miljonbidrag för sanering av Fredriksskans

Kalmar Artikeln publicerades
Foto:Lars Johansson

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om att bidra med 80 procent av kostnaderna för saneringen av byggprojektet Fredriksskans.

Området Fredriksskans där byggprojektet planeras består, enligt beslutsmotiveringen, till stor del av utfyllnadsmassor från tiden som soptipp. Bedömningen av föroreningarna i marken är i riskklassen stor risk.

Bland de farliga ämnena finns bland annat bly och PAH-H, vilket innebär risker för människor som kan komma i kontakt med förorenad jord. Ämnena har dessutom en stor spridningsrisk till både grundvattnet och Malmfjärden.

I motiveringen till riskklassningen beskrivs området som känsligt och vid en bostadsbyggnation med människor boende i området skulle känsligheten öka ytterligare. Länsstyrelsen anser att om området inte saneras innan ett byggprojekt startar så finns stora risker för både människors hälsa och för miljön.

Länsstyrelsen har därför beslutat om att tillstyrka Kalmar kommun ett bidrag på högst 37,15 miljoner kronor, vilket motsvarar 80 procent av kostnaderna för efterbehandlingsåtgärder av föroreningsnivåerna i marken på området.