Saneringsnota kan skrämma bort köpare

Emmaboda Artikeln publicerades

Kommer höga kostnader för att sanera glasbruksområdet i Åfors att bli en hämsko för en eventuell försäljning av glasbruket till ett större svenskt företag?

Uppgifter om att ett stort svenskt företag förhandlar med Orrefors Kosta Boda om ett köp av Åfors glasbruk cirkulerar i Glasriket. Men uppgifterna har av förklarliga skäl inte gått att få bekräftade.
Vad som skulle kunna vara ett svårt hinder för ett eventuellt köp är om den nya ägaren skulle tvingas att betala kostnaderna för saneringen av glasbruks- och deponiområdet, som skulle kunna uppgå till 16 miljoner kronor.
Bygg- och miljönämnden i Emmaboda har begärt förslag på en saneringsplan från Orrefors Kosta Boda med anledning av att produktionen i hyttan upphört.
– Handlingar har också skickats till länsstyrelsen för att få synpunkter därifrån, säger Emmaboda kommuns miljöchef, Hans Lundgren.
Med anledning av att sliperiet avvecklas har Orrefors Kosta Boda föreslagit att samtliga kemiska produkter som hanteras i sliperiet omhändertas och destrueras vid behov. Dessutom att sliperiet städas och att damm, stoft etcetera tas om hand miljöanpassat som farligt avfall.
Vidare att avloppsledningarna i sliperiet, som inte ska användas, spolas rena. Slipresterna hamnar som slam i vattenreningsanläggningen och omhändertas på den vägen.
Dessa åtgärder, som skulle kosta cirka 150 000 kronor, bedömer Orrefors Kosta Boda som rimliga utifrån miljö- och hälsoaspekter på både ett och fem års sikt.
Eventuellt kommer föreläggande om saneringsplan att behandlas på bygg- och miljönämndens möte den 18 september men det kan också dröja till längre fram i höst.