Vindkraften skapar osämja


Carl Gustaf Olofsson Aina Hagberg
 ,
Vindkraft är ett ämne som väcker känslor. Dagens debattörer ifrågasätter bland annat ersättningssystemet som de anser vara orättvist.
Foto:Anders Johansson
Vindkraft är ett ämne som väcker känslor. Dagens debattörer ifrågasätter bland annat ersättningssystemet som de anser vara orättvist.

"De kringboende som nu tvingas leva med en ny störande ljudbild och som dessutom kan förvänta sig lägre värde på sina fastigheter får ingen ersättning."

Nu är den nya vindkraftsparken utanför Ålem och Blomstermåla igång. De är placerade nära flera byar och mitt i friluftsområdet runt Norregöl. Kritiken har inte låtit vänta på sig! Många har hört av sig till miljökontoret i Mönsterås kommun och till Arise, som ansvarar för driften. Det har varit reportage och insändare i lokalpressen.

Kommunens tidigare erfarenhet av vindkraft har inte varit något stöd för planeringen av denna stora park. De tidigare är färre verk, mindre verk och de ligger inte alls i närheten av en så omfattande bebyggelse.

Resultatet är att en tidigare skonad miljö med ett stort antal boende och en rik rekreationsmiljö blivit allvarligt ljudstörd. Vi bedömer att verken hörs på ett störande sätt upp till 1,5 kilometer. Inom detta avstånd ligger runt 75 bostadshus. Som jämförelse ligger endast en handfull hus inom 1,5 kilometer från de mindre verken i Idhultsparken.

  Den teoretiska säkerhetszonen för den tillåtna ljudstörningen på 40 decibel är 700 meter. Då är inte lågfrekventa ljud inräknade. Man har inte heller tagit hänsyn till den speciella störning som forskarna kallar amplitudmodulation - det dova svischandet från verken.

  Brotorpsverken är höga, 196 meter, för att fånga vinden i de högre luftlagren när det i stort sett är lugnt vid marken. När det förr var som tystast är det idag som bullrigast. När det är lugnt vid marken och vindkraftverken går på full kapacitet så bär ljuden väldigt bra, de bär långt på grund av höjden. De helt stilla utekvällarna är sannolikt ett minne blott även en rejäl bit bortom de 1,5 kilometer som vi satt som gräns.

  Här är det intressant att titta på hur vindkraftsproducenten ersätter berörda. För Brotorpsparken beräknas en preliminär årlig återbäring på 2,5 miljoner (nuvarande elpris). Därav går 30 procent går till de med verk placerade på sina ägor, 60 procent går till markägarna med ljudnivå över 40 decibel och 10 procent går till alla som har mark inom det av kommunen avsatta vindkraftsområdet. Inom området med över 40 decibel finns ingen bebyggelse förutom några jaktstugor och vindskyddet vid Norregöl.

  Ersättningssystemet kan bäst beskrivas som feodalt, det är ägande av mark som ger pengar och viss makt över hur dessa ska fördelas.

  Markägarna får dela på 1,5 miljoner om året som ersättning för att de inte kan sälja mark för bostäder inom området på grund av ljudnivån. De kringboende som nu tvingas leva med en ny störande ljudbild och som dessutom kan förvänta sig lägre värde på sina fastigheter får ingen ersättning.

  Om man vill uppnå högre acceptans för vindkraften, och det tycker vi är viktigt, anser vi detta ersättningssystem vara under all kritik. Det skapar osämja i närsamhället. Ett rimligt förslag är att hälften av ersättningen för ljudstörning, preliminärt 750 000 för Brotorpsparken, fördelas bland de närboende enligt ett system med avstånd och antalet verk inom förslagsvis 1,5 kilometer.

  Brotorpsparken har blivit ett testområde för den sista generationens 196-metersverk med vingar på 63 meter och detta i ett område med mycket bebyggelse. I en statlig utredning om lämpliga områden för vindkraft är ett område flera kilometer längre åt sydväst utmärkt som lämpligt. Av de 15 verken i Brotorpsparken ligger ett fåtal verk inom detta lämpliga område! Detta påpekades av oss i första rådslaget och sedan även i ett yttrande.

  Omtanken om närboende kan illustreras med vårt hus. Det är 900 meter till det närmsta vindkraftverket. Vi erbjuds 0,0007 procent av totalsumman. Det blir 17,50 om året. Av de 75 bostadshus som är berörda är vi ett av de få som finns med på ersättningslistan.

  Verken står där och är inte lätta att flytta. Vingarnas högsta rotationshastighet, vilket är av stor betydelse för ljudnivån, får utredas vidare. Men här behövs omsorg om alla drabbade av ljudstörningarna och en rättviseaspekt vad det gäller ersättningar, som förhoppningsvis både kommunens ansvariga, Arise och markägarna fortfarande kan och vill göra något åt!