Varför reagerar inte läkarna mot Försäkringskassan

Margaretha Lööf-Johanson ,

Den här frågan har alla läkare fått från en upprörd bloggare. Men det är just vad vi gör! Inte bara enskilda utan också Läkarförbundet!:


”Läkarna låter sina diagnoser ifrågasättas av personer som ingen medicinsk utbildning har. En diagnos är plötsligt inte en diagnos, en läkarrekommendation ses som ett vagt förslag. Vad ger det för signaler? Ska vi gå till Försäkringskassan, FK, istället för hälsocentralen? Vem ska vi lita på?”

FK arbetar på ett nytt sätt genom att prioritera arbetsförmåga istället för diagnos och arbetsförmåga. Efter 180 dagar skall Du kunna ta vilket jobb som helst i hela landet om Du är arbetsför till exempel 25 procent.

Skälet är två Kammarrättsdomar som visar att FK arbetat fel tidigare. Det får nu sjuka betala genom att pengar inte betalas ut så länge ärendet utreds. Detta leder till förfrågningar till läkarna in absurdum.

Många sjuka personer som fått sina intyg underkända eller ersättningar indragna ringer förtvivlade och vill ha tid till läkare för en ny bedömning. Situationen är orimlig. Tiderna på läkarmottagningarna blir färre av detta och andra sjuka får vänta.

Sjukförsäkringens mål om ekonomisk trygghet när man är sjuk gäller uppenbarligen inte längre.

Mina och andra läkares intyg blir underkända eller som inte tillräckliga i förhållande till de nya krav som ställs och som oväntat kan vara: Hur beter sig patienten i rummet? Hur gör den för att resa sig? En person som genomgått flera arbetslivsrehabiliteringar med intyg som säger ”ej arbetsför” förfrågas från FK om personen kan arbeta om höjden på arbetsbordet ändras?

I min vildaste fantasi kunde jag som läkare aldrig föreställa mig att rätten att få ersättning när man är sjuk skulle ifrågasättas som nu sker. Flera sjuka människor går till jobbet och skulle behöva vara sjukskrivna än det finns personer som fuskar. Att det fuskas är ett av argumenten från kassan för att regelverket skall ändrats. Det gäller även assistansersättningarna. Patienterna skall inte straffas för att kassan arbetat felaktigt i många år.

Vare sig det är ledningen på FK som beslutat om detta nya arbetssätt eller politiken har det blivit fel. Helt fel är det också att samtidigt bedriva reklamkampanjer i media om att det är arbetsförmågan som skall bedömas. Det blir ett slag i ansiktet på patienterna som kan få vänta upp till ett halvt år på att få sjukersättning. Det blir ett slag i ansiktet på oss läkare som måste hänvisa sjuka till att begära försörjningsstöd.

Dessutom, det tar längre tid att bli frisk om ekonomiska problem och misstroenden läggs på den som redan är försvagad av sjukdom.

Planering, utbildning och samarbete mellan sjukvården och FK hade varit ett bättre vägval.