Sjukvården före invandring

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot. Claus Zaar, Britt-Marie Sundqvist, Bo Karlsson, Petra Gustafsson, Göran Gustafsson, Sune Olsson, Mikael Eljans, Martin Kirchberg, Sverigedemokrater i landtinget ,
Sverigedemokraterna lanserar en ny huvudfråga för sitt politiska arbete, hälso- och sjukvård. Genom att drastiskt minska ned på asyl- och anhöriginvandringen räknar partiet få ekonomi till sin mångmiljardsatsning.
Foto:Junge, Heiko
Sverigedemokraterna lanserar en ny huvudfråga för sitt politiska arbete, hälso- och sjukvård. Genom att drastiskt minska ned på asyl- och anhöriginvandringen räknar partiet få ekonomi till sin mångmiljardsatsning.

"Vår politik innebär att den mycket resurskrävande asyl- och anhöriginvandringen drastiskt minskar. Detta ger landstingen möjlighet att kraftigt minska på besökstrycket både inom sjukvård och tandvård."

Sjukvården i Kalmar läns landsting befinner sig i djup kris: prognosen för 2017 visar på ett underskott mot budget på 290 miljoner kronor för sjukvårdsförvaltningarna. Stängda vårdplatser, ökade rekryteringsproblem och höga kostnader för inhyrd personal gör att förmågan att upprätthålla en god och patientsäker vård riskeras.

Vi Sverigedemokrater gör i vårbudgeten sjukvården till huvudfråga. Vår politik innebär att den mycket resurskrävande asyl- och anhöriginvandringen drastiskt minskar. Detta ger landstingen möjlighet att kraftigt minska på besökstrycket både inom sjukvård och tandvård. Samtidigt ger det utrymme att tillföra 8 miljarder kronor extra till landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård. För Kalmar läns landsting innebär det omkring 100 miljoner kronor extra i stimulansbidrag till sjukvård, tandvård och psykiatri.

Den högsta prioriteten för oss är att klara rekrytering och återöppnade vårdplatser. Det är därför vi lägger merparten av stimulansbidragen på personalen och på rekrytering. Medarbetarnas förväntningar på god arbetsmiljö och krav på konkurrenskraftiga löner måste tas på allvar. I vår landstingsbudget för Kalmar län tillför vi 80 miljoner kronor extra till förbättring av sjukvårdpersonalens löner och arbetsmiljö samt till att återöppna de stängda vårdplatserna vid länets tre sjukhus. Med dessa åtgärder minskar vi snabbt behovet av dyra bemanningsbolag.

I nuläget arbetar i Sverige 9 000 sjuksköterskeutbildade i andra yrken än sjukvård, vilket utgör 8 procent av alla sjuksköterskeutbildade. Bland de sjuksköterskor mellan 25 och 49 år som slutat, kan två av tre tänka sig att gå tillbaka till sjukvården om de fick en rimligare arbetsbelastning, bättre lön och bättre karriärmöjligheter. Det är alltså fullt möjligt att med rätt politik lösa en stor del av rekryteringsproblemen genom att redan utbildade kommer tillbaka till yrket.

För att säkerställa en långsiktig rekrytering vill Sverigedemokraterna göra det möjligt för fler att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Vi vill också förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för undersköterskor och höja yrkets status genom att införa legitimation. Möjligheten för fler undersköterskor att vidareutbilda sig och specialisera sig på betald arbetstid ska öka.

Vi vill öka rekryteringen bland de många svenska läkarstudenter som studerar utomlands. Därtill ska skolungdomar med riktade insatser lockas att välja vårdyrkena.

För att sjukvården ska klara av sitt uppdrag ska resurser omfördelas från icke vårdrelaterad administration till vårdpersonalen. De sista åren har administrationen i Kalmar läns landsting svällt ut. Allt fler verksamhetsutvecklare och chefer tillsätts och antalet handläggare i landstinget har från 2008 till 2017 ökat från 151 till 228, det vill säga med 51 procent. Detta ska jämföras med 5 procentig ökning av sjukvårdspersonalen under samma period.

Vi lägger därför ett sparuppdrag på 34 miljoner kronor på den icke-vårdrelaterade administrationen i landstinget, vilket efter ytterligare tre år ökas till 94 miljoner. I gengäld satsar vi på de medicinska sekreterarna, vilka ska ta över allt vårdadministrativt arbete som inte måste skötas av läkare och sjuksköterskor. Vi satsar även på att anställa vårdservicepersonal, som helt och hållet arbetar med serviceuppgifter. Därmed kan vårdpersonalen använda sin tid till den patientnära vården.

Med en Sverigedemokratisk politik i riksdag och landsting kommer resurser att frigöras som medger både mer patientnära tid, fler patientbesök, ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö för landstingets medarbetare.