SD vill satsa på de äldre

Debatt Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna har i riksdagen lagt fram ett eget budgetförslag. Själva beskriver de sitt förslag som en satsning på de ekonomiskt svaga i samhället.

Sverigedemokraterna har nyligen presenterat sitt budgetförslag med många satsningar på ekonomiskt svaga grupper i samhället. Partiet saknar de ideologiska låsningar som finns hos de socialistiska och borgerliga partierna i riksdagen. Därmed kan vi bedriva en pragmatisk och verklighetsstyrd politik vilket avspeglas i vår skuggbudget.
Genom att göra en hel rad annorlunda prioriteringar gentemot regeringen skapar Sverigedemokraterna ett större budgetutrymme än den sittande regeringen. Vi minskar kraftigt den utomeuropeiska asyl- och anhöriginvandringen samt moderniserar arbetskraftsinvandringen från tredje land genom att skifta fokus från låg- till högkvalificerad arbetskraft. Vi ökar fokus på katastrofbistånd samtidigt som vi minskar utvecklingsbiståndet. Vi anpassar den svenska biståndspolitiken till FN:s rekommendationer.
Sverigedemokraterna vill dessutom även avskaffa möjligheten för dem som befinner sig illegalt i landet att få sjukvård, tandvård och mediciner för endast 50 kronor, vilket infördes den 1 juli 2013. Att bryta mot svenska lagar och regler skall inte belönas med i princip gratis välfärd.
De svenska seniorerna har till skillnad från andra grupper i samhället fått uppleva en stadig försämring av sina levnadsvillkor genom en urholkad pension. Hundratusentals svenska pensionärer har tvingats leva på en månadsinkomst som ligger på eller strax över existensminimum.
Alldeles för många svenskar drabbas av våld, övergrepp eller försummelser efter sin 65-årsdag. Det är alltför svårt att i dagens Sverige få tillgång till adekvat vård och omsorg för de äldre som inte klarar sig själva. Vår uppfattning är att välfärden ska sträcka sig genom livets alla skeenden. Denna utveckling måste därför vändas så snart som det är möjligt, varför vi presenterar en rad åtgärder för att underlätta livet och vardagen för våra äldre.
Det kanske allra viktigaste är att vi betraktar pension som huvudsakligen uppskjuten lön. Det finns varken logik eller rättvisa i att pensionärer ska straffbeskattas i den utsträckning som i dag sker relativt vanliga löntagare. Vår ambition är att kraftigt reducera skatteskillnaden mellan inkomstslagen tjänst och pension genom en höjning av det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år.
En helt genomsnittlig pensionär får en höjd nettoinkomst motsvarande 417 kronor per månad redan från och med 2014. Detta bedöms även leda till högre konsumtion bland landets pensionärer och påverkar således även också sysselsättningen i positiv riktning. På sikt bör skatteskillnaden helt elimineras, men i nuläget väljer vi att utöver skattesänkningarna också fokusera på de pensionärer som har det sämst ställt, nämligen garantipensionärerna.
För att våra satsningar ska nå de äldre som har det relativt sämst ställt väljer vi, utöver att sänka skatterna för samtliga pensionärer, även att förstärka garantipensionerna med motsvarande 10 procent. En ogift garantipensionär med full garantipension får därmed en ökad pension med 790 kronor per månad brutto redan från och med 2014, medan gifta får en ökning med 705 kronor. Tillsammans skulle dessa båda förslag öka den disponibla inkomsten med cirka 800 kronor per månad för svenska pensionärer med de lägsta pensionerna.
Vi är fortsatt negativt inställda till Alliansregeringens höjning av högkostnadsskyddet som genomfördes 1 januari 2012. Höjningen innebar en försvårad situation för många sjuka och äldre som nu tvingas lägga ännu större delar av sin disponibla inkomst på läkemedel och sjukhusbesök.
Vi vill återställa högkostnadsskyddet till 900 kronor för besök inom den öppna hälso- och sjukvården respektive 1 800 kronor för läkemedel. Det kan innebära så mycket som 600 kronor mer i plånboken för alla, inklusive pensionärerna.
Utöver dessa satsningar finns även satsningar på ett matlyft, insatser mot brott, fler trygghetsboenden, äldrevårdscentraler och förändrat och förbättrat tandvårdsbidrag.

Thoralf Alfsson (SD), riksdagsledamot
Mattias Bäckström Johansson (SD), distriktsordförande
Claus Zaar (SD), gruppledare i landstingsfullmäktige