Satsa på personalen

Debatt Artikeln publicerades

"Genom att använda den merkostnad som uppstår när bemanningsföretag anlitas till förbättrade anställningsvillkor för egna medarbetare kan vi minska beroendet av bemanningsbolagen.”

I en internationell jämförelse har Sverige god tillgång till personal inom hälso- och sjukvården. Antalet läkare har fyrdubblats sedan 1970-talet och de välutbildade sjuksköterskorna är fler än någonsin. OECD:s jämförelser visar att Sverige ligger i topp när det gäller både läkar- och sjukskötersketäthet. Samtidigt utmärker sig Sverige negativt när det gäller antalet läkarbesök per år.

Vidare är Sverige ett av de länder som har sämst resultat när det gäller upplevelsen av hur mycket tid patienter och läkare har tillsammans. Sjukhusen och hälsocentralerna har svårt att bemanna sina verksamheter, också i Kalmar län. Det finns således två bilder av personalsituationen inom svensk hälso- och sjukvård som är svåra kombinera.

Satsa på personalen, använd de pengar som idag läggs på inhyrd personal på lösningar för att locka ny och behålla den egna personalen. Det rådet riktar dagens L-debattör till landstingsledningen.
Foto: isabell Höjman/TT
Satsa på personalen, använd de pengar som idag läggs på inhyrd personal på lösningar för att locka ny och behålla den egna personalen. Det rådet riktar dagens L-debattör till landstingsledningen.

För samtidigt som det aldrig funnits en så pass hög tillgång till personal som det gör idag, så finns en utbredd bemanningsproblematik. Landstingen och regionerna är inte tillräckligt attraktiva som arbetsgivare, vilket leder till att sjukvårdspersonal söker sig till andra arbetsgivare eller lämnar yrket helt.

”En total översyn av grundbemanningen måste därför genomföras för att säkra god arbetsmiljö och patientsäkerheten.
Maria Linnér (L) kandidat i landstingsvalet Nybro

Lösningen på dagens problem inom svensk hälso- och sjukvård med dålig tillgänglighet och rekryteringssvårigheter finns således inte i en faktisk personalbrist, utan finns snarare i hur väl regioner och landsting nyttjar och värdesätter den personal som finns. Många landsting och regioner, inte minst landstinget i Kalmar län, har svårt att få tag i personal och därmed att bemanna sina verksamheter.

De senaste åren har kostnaden för inhyrd personal ökat och bland annat har förlossningsvården haft svårt att anställa tillräckligt med barnmorskor. Den pressade personalsituationen i vården blir särskilt uppenbar i semestertider. Historiskt sett har landstinget varit dåligt på att uppmärksamma och belöna duktiga medarbetare. Detta syns inte minst genomrelativt sett låga löner och små möjligheter till karriär. En stor del i de rekryterings- och bemanningsproblem vi idag ser inom hälso- och sjukvården har sina ursprung i svårigheter att leva upp till de förväntningar på en modern arbetsgivare som dagens arbetstagare har.

Jag vill lyfta fram fyra förslag från Liberalerna för att göra det mer attraktivt att arbeta inom sjukvården.

1. Liberalerna vill införa fler kliniska karriärvägar. Den vanligaste möjligheten att avancera och göra en lönekarriär är att bli administratör. Det vill vi ändra på. Liberalerna på riksnivå har föreslagit ett riktat statsbidrag till landsting och regioner. Barnmorskor och specialistsjuksköterskor som uppfyller särskilda krav på yrkesskicklighet skulle få ett lönepåslag på 5 000 kronor i månaden. På sikt ska var fjärde anställd inom dessa grupper ha en karriärtjänst.

2. Varje år används stora pengar på hyrpersonal. Dessa resurser skulle kunna användas bättre genom satsningar på våra egna medarbetare. Genom att använda den merkostnad som uppstår när bemanningsföretag anlitas till förbättrade anställningsvillkor för egna medarbetare kan vi minska beroendet av bemanningsbolagen. Vi vill göra riktade lönesatsningar inom bristyrken, till exempel barnmorskor, för att fler ska satsa på yrket men även för att få fler att stanna kvar. Landstingets kostnader minskar samtidigt som vi får mer nöjda medarbetare.

3. Som patient vill du träffa utvilad vårdpersonal. Arbetsbelastningen är ofta tuff särskilt med den slitsamma treskiftsmodell som numera används på de flesta håll i vården. Den upplevs oftast som ett problem både arbetsmiljömässigt och ur rekryteringssynpunkt. Modellen bör därför utvärderas och på sikt avvecklas.

4. Allt fler av våra medarbetare vittnar om en allt tyngre arbetsbörda och därmed försämrad arbetsmiljö. En total översyn av grundbemanningen måste därför genomföras för att säkra god arbetsmiljö och patientsäkerheten. Det handlar inte bara om bemanningsvolym utan även vilken kompetens som behövs. Resultatet blir också en mer jämlik vår i länet. Attraktiviteten att arbeta inom landstinget måste höjas.Personal går på knäna, lönerna är låga i relation till utbildning och personal flyr yrket. Beroendet av bemanningsbolag sättet kvaliteten ur spel och äter upp pengakakan.

Nu är det dags att värna om sjukvårdspersonalen!

Maria Linnér (L), kandidat i landstingsvalet Nybro