Samarbete gör Sverige bäst

Jean-Luc af Geijerstam, medicine doktor, tillförordnad stabschef på eHälsomyndigheten Jesper Olsson, medicine doktor, Samordningskansliet för e-hälsa ,
Idag inleds Digitala veckan i Kalmar. Den digitala utvecklingen påverkar allas vardag varje dag. För Kalmar är detta extra intressant eftersom uppbyggnaden av eHälsomyndigheten pågår för fullt. Vad den kommer att kunna innebära beskriver dagens två debattörer på ett spännande sätt.
Foto:Staffan Lˆwstedt/SvD/TT
Idag inleds Digitala veckan i Kalmar. Den digitala utvecklingen påverkar allas vardag varje dag. För Kalmar är detta extra intressant eftersom uppbyggnaden av eHälsomyndigheten pågår för fullt. Vad den kommer att kunna innebära beskriver dagens två debattörer på ett spännande sätt.

"Rätt använd ger e-hälsa mer hälso-, sjukvård och socialtjänst för varje satsad krona. Patienter och brukares inflytande och delaktighet i den egna vården ökar. Vården blir också mer tillgänglig och jämlik."

E-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ställt sig bakom en gemensam vision om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Vi är många som vill att visionen blir verklighet. För att nå dit måste alla aktörer inom hälso-, sjukvård och socialtjänst se möjligheterna och satsa på e-hälsa. Dessutom ska vi göra det tillsammans.

Inriktningen för hur e-hälsan ska utvecklas är tydlig och en handlingsplan för de närmaste två åren är också på plats. Det finns dock inga enkla, snabba lösningar som gör att vi når Vision e-hälsa 2025. Istället måste vi arbeta tillsammans på bred front och bit för bit ta fram bra lösningar som gör att invånare, vårdpersonal och samhället kan dra nytta av de fördelar som ökad digitalisering av hälso- och sjukvård och socialtjänst ger.

För samhället och invånarna finns uppenbara fördelar med e-hälsa. Rätt använd ger e-hälsa mer hälso-, sjukvård och socialtjänst för varje satsad krona. Patienter och brukares inflytande och delaktighet i den egna vården ökar. Vården blir också mer tillgänglig och jämlik. Även patientsäkerheten blir bättre när det är enkelt att nå information om tidigare hälsoundersökningar, medicinering och behandlingar.

Korrekt utformad bidrar digitalisering till en smidigare vardag för personal och patienter samt ger bättre möjligheter att följa upp vilket värde vården skapar. Med ett växande intresse i stora delar av världen för digitalisering av vård kan e-hälsa dessutom bli en viktig exportprodukt för Sverige.

Ett exempel på e-hälsa är det uppdrag som regeringen gav eHälsomyndigheten i februari. Uppdraget är att göra en förstudie om hur en nationell läkemedelslista kan realiseras. Det handlar om att tillsammans med andra börja arbeta fram en gemensam lösning där hälso- och sjukvården, socialtjänsten, apoteken och patienten själv, enkelt kan se samma information om vilka mediciner en specifik patient har fått ordinerade.

En läkare kan i dag inte på ett enkelt sätt ta reda på den sammanlagda medicineringen en patient har. Istället är läkaren ofta hänvisad till de kompletterande uppgifter som patienten själv lämnar. Det säger sig själv att dagens lösning är opraktisk, resurskrävande och osäker. Här finns en enorm förbättringspotential.

Att skapa en nationell läkemedelslista där förskrivaren, apoteket, patienten själv och andra behöriga kan se vilka läkemedel en person står på låter som en enkel uppgift. I verkligheten är det mer utmanande.

För det första behöver vi ny lagstiftning som tillåter att denna information sammanställs och görs tillgänglig på ett patientsäkert sätt. För det andra måste olika it-system hos vårdgivarna kunna kommunicera med varandra på ett säkert sätt, enligt gemensamma, nationella standarder – något de inte kan fullt ut i dag.

I projektet med att skapa en nationell läkemedelslista behöver därför lagstiftare och aktörerna i hälso- och sjukvården och apoteksmarknaden arbeta tillsammans mot samma mål.

Det pågår en rad e-hälsoprojekt i kommuner och landsting, hos statliga myndigheter och inte minst bland företag som vill vara med och utveckla framtidens e-hälsa. Tillsammans måste vi som arbetar med e-hälsoinitiativen inse att vi kommer möta hinder på vägen, men inte låta oss stoppas av det. Istället ska vi lära oss att hantera utmaningarna, jobba med flera satsningar parallellt och gemensamt arbeta oss förbi barriärerna.

Målet är att underlätta för invånare och vårdpersonal, skapa god och jämlik hälsa i landet och få mer vård för varje satsad krona. Så blir Sverige bäst i världen på e-hälsa år 2025.