Nej till glyfosat på banvallen

Mathias R Karlsson (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden Lisa Wanneby (MP), 2:a vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden Lena Granath (V) Tommy Skoog (C) ,
Majoriteten i Oskarshamns kommun förbjuder Trafikverket att använda glyfosatbaserade bekämpningsmedel i arbetet med att hålla kommunens banvallar fria från ogräs.
Foto:Adam Ihse/TT
Majoriteten i Oskarshamns kommun förbjuder Trafikverket att använda glyfosatbaserade bekämpningsmedel i arbetet med att hålla kommunens banvallar fria från ogräs.

"Staten måste gå före och visa att det är oacceptabelt att använda glyfosatbaserade bekämpningsmedel när det finns risk för att detta är skadligt."

Samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn har sedan juni 2015 förbjudit Trafikverket att spruta Round up, det vill säga bekämpningsmedel innehållande glyfosat på banvallen i Oskarshamns kommun. Detta gör vi efter ett ställningstagande av Världshälsoorganisationen WHO som klassificerat glyfosat sannolikt cancerogent för människor. Glyfosat kan även kopplas till infertilitet, fosterskador, skador i nervsystemet och njurproblem.

Även den svenska kemikalieinspektionen menar att det finns en misstänkt koppling till cancer. Holland, Ryssland, Mexico, Sri Lanka, Frankrike och Tasmaninen har redan förbjudit glyfosat.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att uppgifterna om att glysfosat kan riskera att ge cancer är ett tillräckligt skäl för att förbjuda användningen på banvallen emot ogräs. Nämnden menar att staten måste gå före och visa att det är oacceptabelt att använda glyfosatbaserade bekämpningsmedel när det finns risk för att detta är skadligt.

Det finns andra metoder som kan tillämpas för att vi tillsammans ska nå målet med vegetationsfria banvallar. En skulle kunna vara den som NCC framhåller, den så kallade spumametoden som innebär att man med ett hett skum bekämpar ogräs. Sveriges lantbruksuniversitet SLU har också studerat användningen av SPUMA. Metoden är dyrare men ett intressant alternativ där kemisk bekämpningsmedel inte är tillåtna, konstaterar SLU.

Trafikverket menar att det främst är av säkerhetsskäl som bekämpning måste utföras kemiskt. Verket hävdar dels att arbetet utförs i trafikerade miljöer då det är hög trafiktäthet på spåren men även att det på sikt blir en risk då vegetationsutbredning förstör banvallen om kemisk bekämpning inte utförs.

Den tågtrafiklinje som finns i Oskarshamns kommun är inte hårt trafikerad vilket underlättar arbetet med flexibla lösningar för utförande av ogräsbekämpning.

Vi menar att det inte är nödvändigt att alla linjer bekämpas med samma generella metod i hela Sverige för att upprätthålla säkerheten. En anpassning till lokala förutsättningar är rimligt att begära och i linje med lokaliseringsprincipen i miljöbalken.

Vi ställer oss även frågande hur Trafikverket ska kunna fortsätta med ogräsbekämpning på banvallen runt om i landet om EU förbjuder användandet? Vilka metoder ska Trafikverket ta till då?

Glyfosater återfinns idag i både grund- och ytvatten i Sverige. Spridning av glyfosat på banvallar kan medföra risk att yt- och grundvatten förorenas. Vid provtagningar i Sverige, har det konstaterats att glyfosat eller dess nedbrytningsprodukt AMPA, har hittats i kommunalt dricksvatten, ytvatten och på vissa håll i grundvatten.

Vi bedömer att Trafikverket inte i tillräcklig omfattning iakttar tillfredställande försiktighetsmått genom att fortsätta att välja enbart kemisk bekämpning av banvallar. Det är rimligt att kombinera olika metoder vid ogräsbekämpning. Trafikverket borde gå före och vara ett föredöme.

Vi menar att ogräsbekämpning på offentlig mark i första hand ska ske med alternativa metoder som inte är skadliga för människa och miljö. Kemisk bekämpningsmetod ska användas endast i undantagsfall. Vi uppfattar det som att Trafikverket vill fortsätta med kemisk ogräsbekämpning, det är ett ensidigt förhållningssätt att bekämpa ogrästillväxt. Och otidsenligt.

Oskarshamns kommun är en ekokommun, vi vill inte ha en koncentrationsökning av svårnedbrytbara kemikalier. Vi vill att regeringens överenskommelse ska infrias, det vill säga "förbud motfarliga kemikalier. När EU:s regelverk inte räcker till ska Sverige ha ambitionen att gå före med nationell lagstiftning."

Vi kommer att förbjuda Trafikverket att bekämpa ogräs med glyfosatbaserade bekämpningsmedel i Oskarshamns kommun.