Mindre klasser är bättre för barnen

Debatt Artikeln publicerades

”Det finns regler på hur många höns det får vara per kvadratmeter, men inte hur många skolbarn man får vara per vuxen.”

Kalmar nedprioriterar en viktig framgångsfaktor för skolan: klasstorlek. Varför? Vi föräldrar till 07:or i Rinkabyholm har barn som om ett år börjar i F-klass. De 49 barnen ska enligt uppgift delas i klasser om 24 och 25 barn. De kan bli 28–30 per klass innan de delas i tre klasser. Denna politik går emot aktuell forskning. Vi vill att kommunfullmäktige skjuter till de medel som fattas så att även våra barn får en trygg skolstart och tillräckligt med lärartid!
Varför värderar vi små skolklasser? Ett starkt argument kommer från Institutet för utbildningspolitisk forskning. Studien visar att elever som går i mindre klasser får betydligt bättre skolresultat: de får bättre emotionell och kognitiv förmåga och lär sig mer. Den bygger på jämförelser med klasser från 15 till 30 barn. Minskning med bara fem elever gav tio procent bättre kognitiv förmåga vid 13 års ålder. En ESO-rapport visar att en minskning från 24 till 17 elever gav så positiva resultat i matte och läsning att det sparade in senare insatser. Forskarna räknar på den samhällsekonomiska effekt som investeringen i små klasser ger och kommer fram till en avkastning om nio-tio procent. Ibland behövdes temporära klassrum, trots detta lönade sig investeringen.
Kalmar bygger sin skolvision på McKinseys och Hatties studier. De nedgraderar betydelsen av klasstorlek. Det är fler faktorer som påverkar; pedagogernas kompetens, lokaler, social miljö. Men studierna ger inga belägg för att gruppstorlek skulle vara en faktor man kan bortse ifrån! Hattie menar att mindre klasser ger möjlighet till mer arbetsro och att lärarens kommunikation med alla elever underlättas. De säger att minskad gruppstorlek är en faktor. En modern skolpolitik borde ta balanserad hänsyn till all kunskap i ämnet. Det vore enögt om de tas som intäkt för att ha stora förskolegrupper och klasser i Kalmar!
Klassrum finns. Problemet är resurser till lärare, enligt rektor. En delning kan ske först i tredje-fjärde klass! Vi anser att det är bättre att börja med små klasser, i vårt fall tre klasser med 16-17 barn. Så har nyligen skett.
Är det rättvist att det slår så olika i olika generationer? När inflyttningen i området ökar borde det vara bättre att tillföra elever i de mindre klasserna, hellre än att smärtsamt dela dem senare. Och inflyttning kommer det att bli i Rinkabyholm.
Pengar omfördelas från de skolor som tidigare fungerat till utsatta skolor, via SALSA- systemet. Att skolor som har behov får tillskott är inget vi har något emot. Det är en bra insats, som sparar senare samhällsinsatser även det.
Varför skjuter inte kommunfullmäktige till de extra miljoner som behövs? Lärare på Rinkabyholmsskolan önskar mindre klasser. Det finns inte så stora klassrum som kan ta 24–30 barn. Det finns regler på hur många höns det får vara per kvadratmeter, men inte hur många skolbarn man får vara per vuxen.
Andra lärare vittnar om hur 24 barn är för många även om de delas i halvklass i några lektioner per vecka. Det är bara att räkna på hur mycket mindre lärartid per barn det blir under sex grundskoleår med en klass på 24 barn och en klass på 17. I Kalmar kommun kan klasstorleken tillåtas vara högre än 24. Är det enda alternativet friskola?
Ett tredje argument för små klasser kommer från hjärnforskaren Katarina Gospic. Med många människor omkring oss får vår smartaste hjärndel, pannloben, ägna sig åt att stänga ute alla distraktioner istället för att koncentrera sig på uppgiften. Denna kunskap går rakt emot Kalmarmodellen med förskolor med storavdelningar och stora klasser.
Ordföranden för barn- och ungdomsnämnden Jonas Hellbergs parti (S) har i sin skuggbudget på riksnivå lagt två miljarder för att minska lågstadieklasserna till 18 elever per klass. Är Hellberg beredd att agera i linje med sitt parti?
Vi kra?ver svar fra?n varje na?mndsledamot och parti. Är ni beredda att se till att kommunfullma?ktige skjuter till de resurser som saknas fo?r att Kalmar ska fa? mindre skolklasser?
Det borde inte finnas na?gon tvekan fo?r den kommun som satt som ma?l att vara en skolkommun bland de trettio ba?sta.
Jan Dzedins
representant för 40 barns föräldrar i Rinkabyholm