Lönesatsa på bristyrken

Britt Wimarsson
, ordförande, Vision Landstingsavdelningen i Kalmar län Carl Wyckman
, samordnare, Vision Landstingsavdelningen i Kalmar län ,
Medicinska sekreterare är ett av flera bristyrken inom svensk sjukvård i dag. Dagens debattörer hoppas nu att landstinget i Kalmar län använder sig av möjligheten att med hjälp av höjda löner fylla upp de vakanser som finns.
Foto:Maths Olsson
Medicinska sekreterare är ett av flera bristyrken inom svensk sjukvård i dag. Dagens debattörer hoppas nu att landstinget i Kalmar län använder sig av möjligheten att med hjälp av höjda löner fylla upp de vakanser som finns.

"När man tittat på löneutvecklingen de senaste fem åren (2011-2016) för medicinska sekreterare inom de 21 landstingen och regionerna hamnar landstinget i Kalmar län på en delad sistaplats tillsammans med Jönköping och Norrbotten."

Tidningen Vision har granskat löneläget inom några av de bristyrken som finns inom landsting och regioner. En av de grupper som granskats är medicinska sekreterare där bristen är akut och där det är svårt att rekrytera nya medarbetare.

När man tittat på löneutvecklingen de senaste fem åren (2011-2016) för medicinska sekreterare inom de 21 landstingen och regionerna hamnar landstinget i Kalmar län på en delad sistaplats tillsammans med Jönköping och Norrbotten. Löneutvecklingen har här varit 12 procent på fem år, det vill säga 2,4 procent i genomsnitt. Detta kan jämföras med våra grannar i väster, region Kronoberg, som var bäst i klassen i undersökningen. Där har löneutvecklingen istället varit 17 procent under samma period, det vill säga 3,4 procent i genomsnittlig löneökning. En hel procentenhet högre löneutveckling i genomsnitt under en femårsperiod.

Undersökningen har även tittat närmare på medellönerna inom respektive landsting och region. Här hamnar landstinget i Kalmar län på plats 14 av 21 med en medellön på 25 067 kr. Fortsätter vi jämförelsen med region Kronoberg så hamnar de på plats 2 med 25 840 kr i medellön. Rikssnittet ligger på 25 299 kr i medellön.

Betänker vi då att utbildning till medicinsk sekreterare bedrivs på två orter i Kalmar län, Nybro och Vimmerby, så kan vi förstå att det rent geografiskt inte behöver vara något hinder för studenterna att flytta västerut när möjligheten till en god löneutveckling är bättre där.

Att lönerna, trots bristen på arbetskraft, inte ökar i högre takt menar Lena Hensvik, forskare i nationalekonomi, till stor del beror på bristande konkurrens då det finns så pass få arbetsgivare på marknaden. Nu kan vi dock se att bristen ökar och kommer fortsätta öka framöver och därför, menar vi, är det hög tid för även landstinget i Kalmar län att höja löneökningstakten precis som region Kronoberg och flera andra landsting och regioner redan har gjort.

Enligt en undersökning som vi gjorde i november förra året kommer nämligen ungefär en femtedel av de medicinska sekreterare som arbetar inom landstinget i Kalmar län uppnå pensionsålder inom en femårsperiod. Samtidigt säger 17 av 21 landsting och regioner i Tidningen Visions undersökning att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera medicinska sekreterare redan i dag. Christer Bergqvist, verksamhetschef på Myndigheten för yrkeshögskolan, säger att det finns potential att öka antalet utbildningsplatser ännu mer, trots att man precis beslutat om en ökning av platserna. Det kommer med andra ord även fortsatt vara konkurrens om de medicinska sekreterarna och det är därför inte troligt att vi kommer se trenden vända de närmaste åren.

I våra samtal med politiker och tjänstemän har vi vid otaliga tillfällen lyft löneutvecklingen för bland andra medicinska sekreterare. Till den nu pågående löneöversynen har vi fått information från landstingsledningen om att gruppen medicinska sekreterare är en av de personalgrupper i landstinget som man under de närmaste åren särskilt kommer satsa på, och att det är ett långsiktigt arbete. Vi håller med om att det här är ett arbete som behöver fortsätta på lång sikt, men det krävs att satsningarna börjar redan nu. Nu när det centrala löneavtalet är klart och den lokala löneprocessen är i full gång ser vi fram emot att se vad satsningen som landstinget i Kalmar län utlovat kommer innebära för våra medicinska sekreterare.