Låt romerna stanna i Sverige

Kåre Eriksson (V) ,
Låt romerna stanna i Sverige. Dagens debattör anser att frågan om huruvida romerna ska få stanna eller ej borde kunna avslutas för gott och hänvisar till lagtexter och avgörande beslut i frågan.
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT
Låt romerna stanna i Sverige. Dagens debattör anser att frågan om huruvida romerna ska få stanna eller ej borde kunna avslutas för gott och hänvisar till lagtexter och avgörande beslut i frågan.

"Nu kommer den springande punkten, vem avgör om de har tillräckliga tillgångar för sin försörjning? För mig är det självklart. Ligger de mig, svenska staten eller Kalmar kommun till last? Det uppenbara svaret på denna fråga är nej."

I ett flertal insändare av rent främlingsfientlig karaktär har det förekommit en del påståenden som jag tycker måste bemötas. Det handlar om våra romer och berör främst två områden, sjukvård och rätten att vistas i Sverige. Låt mig börja med sjukvården.

Landstinget i Uppsala län använder en formulering i förarbetena till lagen om vård för tillståndslösa. Där står det att ”det är dock inte uteslutet att före­slagen lagstiftning om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd i en­staka fall kan komma att bli tillämplig även på unionsmedborgare”. ”Det vi har kommit fram till är att det här borde kunna tillämpas på sådana som sannolikt inte har möjlighet att få ett EU-kort”, säger Pierre Houdet, asylsamordnare på landstinget i Uppsala län. Nödvändig vård innebär:

Att du inte ska behöva avbryta din vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl.

  Vård som inte kan vänta, vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det täcker också provtagningar och medicinska kontroller.

  All vård som blir nödvändig på grund av graviditeten, även förlossning.

  EU-kortet ger dig rätt till nödvändig sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. Kortet är gratis. EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till hemlandet och som du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

  Dess uppgifter är hämtade på: ­Dagens medicin/Vård och omsorg/Försäkringskassan. Uppenbarligen har våra romer problem att få ut sitt EU-kort kan man utan förvåning konstatera. Min kommentar!

  Så till den mera infekterade frågan, våra romers rätt att vara i Sverige. Låt mig först visa vad svenska folket tycker: I en Sifoundersökning i maj 2016 svarade 50 procent att de ville ha ett tiggeriförbud, medan 27 procent var emot. Stödet var lägst bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer. I en opinionsmätning från Ipsos i oktober 2015 svarade bara var tredje stockholmare att de ville ha ett förbud, samtidigt som sex av tio tyckte att det skulle vara tillåtet att tigga.

  Så till vad vår svenska lag säger. Nu lutar jag mig mot lagboken, samma lagbok som mina meningsmotståndare åberopar. Dessa finns främst hos (M) och (SD).

  Uppehållsrätt:

  3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

  1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel. Lag (2006:219).

  2 § Avvisning eller utvisning enligt 11 § får ske endast om utlänningens eget beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Tidigare domar i brottmål får inte i sig utgöra skäl för ett sådant beslut. Det får inte vara ekonomiska syften som ligger till grund för beslutet. Lag (2014:198).

  All denna text är hämtad från gällande lag i Utlänningslagen 2005:716.

  Därmed borde man kunna bordlägga denna fråga för gott, om det inte funnits agitatorer med en obskyr agenda som hävdar motsatsen. Förmodligen lär jag inte ändra deras inställning, men kanske någon tänker till.

  Bör kanske tillägga att våra romer, efter beslut av Migrationsverket den 1 maj 2016, inte behöver registrera sin närvaro i Sverige.