KSRR ska inte köpa solkraft

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson Thoralf Alfsson (SD), Kalmar Britt-Marie Sundqvist (SD) Boris Tomic (SD), Nybro Anne Oskarsson (SD), Mörbylånga Martin Kirchberg (SD), Torsås ,
Satsningar på solenergi och nya solpaneler sker just nu runt om i hela Sverige, så även i Kalmar län. När nu KSRR tagit beslutet att köpa andelar i en solkraftspark i Kalmar reagerar Sverigedemokraterna. KSRR ska inte " leka elproducent".
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT
Satsningar på solenergi och nya solpaneler sker just nu runt om i hela Sverige, så även i Kalmar län. När nu KSRR tagit beslutet att köpa andelar i en solkraftspark i Kalmar reagerar Sverigedemokraterna. KSRR ska inte " leka elproducent".

"Ser man till de offentliga aktörer i länet som redan provat på att leka elproducenter så har den läxan blivit en kostsam affär där man alltid underskattat de risker som kommersiella aktörer behöver ta."

Under våren beslutade förbundsdirektionen för KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare) att köpa in sig i en solkraftspark för att kunna producera elkraft som ska säljas till elmarknaden. Den anläggning man ska köpa in sig i är förlagd i Kalmar och vars totala investering uppgår till 33 miljoner kronor. Denna fråga kommer nu att gå vidare till respektive medlemskommun och där det kommer krävas ett aktivt medgivande från var och en. Detta då KSRR enligt gällande förbundsordning inte får köpa aktier eller andelar i företag utan ett medgivande från medlemskommunerna.

Detta beslut kan ses som sympatiskt då solceller har en liten visuell påverkan på närmiljön och inga utsläpp under själva driftsfasen, vilket även var ett av de skäl som framfördes då beslutet togs. Men ska det vara riktigt ur ett miljöperspektiv måste man se till hela livscykeln och vilken miljöpåverkan som denna kraftproduktion har.

Det svenska kraftsystemet är idag med främst vatten- och kärnkraft uteslutande fossilfritt och har redan en obefintlig klimatpåverkan med 19 gram CO2e/kWh. Relevant här vore för förbundsdirektionen att återge vilka utsläpp man förväntar sig utifrån ett livscykelperspektiv från den investering som man avser att göra. Särskilt med tanke på att enligt FN:s klimatpanel, IPCC, är utsläppen från solkraft mellan 41-48 gram CO2e/kWh, vilket i sådana fall innebär att man bidrar till en ökad klimatpåverkan från det svenska kraftsystemet genom investeringen.

Problemet är alltså att solceller inte kommer att bidra till att minska klimatpåverkan från det svenska kraftsystemet, utan tvärtom. Den stora utmaningen inom det svenska kraftsystemet är även att hantera de stora säsongsmässiga variationerna i efterfrågan på elkraft. Vintertid kan efterfrågan vara uppemot 26-27 000 MW, medan en sommarnatt ner mot 8 000 MW. Det som vintertid ger den största klimatpåverkan är när vi tvingas till att importera smutsig kolkraft från våra grannländer för att hålla vårt elnät uppe.

Det är även därför viktigt att produktionsanläggningar kan vara med och bidra till att klara av denna uppgift vintertid. Även ur detta perspektiv är solkraften inte behjälplig ur ett nordiskt perspektiv då den förväntade tillgängligheten av Svenska Kraftnät är 0 procent, då spelar det ingen roll hur många solceller man har satt upp.

Även ekonomin i detta projekt är mycket svag och innehåller samtidigt flera risker som man inte beaktat eller problematiserat. I den ekonomiska redovisningen i projektet återger man ett friserat resultat som investeringen kommer ge, där avskrivning inte räknats som en kostnad och där man utgår ifrån att de medel som behövs för investeringen inte kostar något. Istället uppehåller man sig endast istället kring att man har ett positivt kassaflöde från första början, vilket i sig är helt ovidkommande. Anledningen till det är att solkraft har en låg marginalkostnad och består i praktiken endast av dess kapitalkostnad, vilken man alltså helt bortsett ifrån som en kostnad.

Slutligen är även frågan huruvida denna sidoverksamhet är förenlig med den nuvarande förbundsordningen som anger ändamålet för kommunalförbundet och där kraftproduktion inte är upptaget som någon verksamhet som KSRR ska bedriva. Ser man till de offentliga aktörer i länet som redan provat på att leka elproducenter så har den läxan blivit en kostsam affär där man alltid underskattat de risker som kommersiella aktörer behöver ta. Istället för att leka elproducent bör KSRR ägna sig åt kärnverksamheten, att bedriva renhållningsverksamhet för medlemskommunernas räkning på ett så miljö- och kostnadseffektivt sätt som möjligt.