Förstör inte Fredriksskans

Debatt ,
Mattias Adolfson, ordförande i Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd, driver på för att fler bostäder ska byggas i kommunen. Ett av de kommande projekten gäller bostäder på Fredriksskans, ett projekt Sverigedemoraterna i kommunen vill stoppa.
Foto:Paul Madej
Mattias Adolfson, ordförande i Kalmar kommuns samhällsbyggnadsnämnd, driver på för att fler bostäder ska byggas i kommunen. Ett av de kommande projekten gäller bostäder på Fredriksskans, ett projekt Sverigedemoraterna i kommunen vill stoppa.

"Sverigedemokraterna anser istället att Fredriksskansområdet skall utvecklas till att bli ett stadsnära grönt och blått stadsrum i samverkan med Lindö, Ängö och Malmfjärden."

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet upprepar i sina dokument att man eftersträvar ett grönare Kalmar. Att då bebygga Fredriksskans med 200-300 bostäder, en av de viktigaste gröna lungorna i staden visar att det bara är vackra ord, dessutom falska ord.

Sverigedemokraterna anser att Fredriksskans området skall bevaras för idrott, skolidrott och rekreation. Fredriksskansområdet kan utan större kostnader utvecklas till ett mer attraktivt område. Det kan också förändras till att få en mer parkliknande karaktär genom att trädridåer/häckar skapas mellan de öppna ytorna och att en betydligt mer attraktiv strandmiljö skapas.

I den liggande Översiktsplanen utpekas området som kultur, natur och rekreationsstråk med höga värden. Enligt vårt synsätt är det en kraftig avvikelse mot Översiktsplanen att då bebygga området med bostäder. I den aktuella Grönstrukturplanen finns förslag till utveckling och åtgärder.

Vid utveckling av stadsdelarna bör man också utreda möjligheterna att skapa nya park- och naturområden samt stärka förbindelserna till närliggande parker och naturområden.

Vi anser det mycket märkligt att majoriteten enligt samrådsredogörelsen skriver att planförslaget följer både Översiktsplanen och Grönstrukturplanen. Sverigedemokraterna delar inte den uppfattningen utan anser att den strider både mot Översiktsplanen och Grönstrukturplanen.

Majoriteten har dessutom fullständigt nonchalerat de samrådsyttrande som inkommit. Vi kan inte se att några som helst hänsyn tagits till fastighetsägare, boende, idrottsföreningar, gymnasieförbundet eller grundskolornas synpunkter. Det är också minst sagt häpnadsväckande vilken passivitet som Kultur- o fritidsnämnden visar i sitt yttrande på endast nio rader. Det är pinsamt vilket nonchalans som nämndens ordförande Marianne Dahlberg (S) visar mot de fyra idrottsföreningar och skolorna som har sin verksamhet vid Fredriksskans.

Planförslaget innebär också en stor osäkerhet angående bevarandet av Lindö i sin nuvarande utformning. Detaljplanen för Södra Fredriksskans innebär samtidigt en exploatering av Lindö för att möta behovet av fotbollsplaner, kastplaner, spontanidrott och ytor för idrottsaktiviteter från grundskolor och gymnasieskolor. SD är mycket kritiska till en exploatering av Lindö med fotbollsplaner, kastplaner och byggnationer.

I den ekonomiska sammanfattningen för planförslaget uppges intäkterna inte täcka kostnaderna, utan ge en förlust om cirka fem miljoner kronor för kommunen. Bara saneringen av marken kommer kosta 20-30 miljoner kronor. Då tas ändå inga kostnader upp för inrättande av nya fotbollsplaner, kastplaner och byggnader på Lindö, inte heller konstgräsplaner som utlovats vid andra idrottsanläggningar som ersättning för de förlorade ytorna vid Fredriksskans.

I samband med att Guldfågeln arena byggdes fick Kalmar FF ett förskott på föreningsbidraget på cirka 29 miljoner kronor. Detta skulle finansieras av intäkterna vid en försäljning av byggrätter vid Fredriksskans. Därmed bör dessa 29 miljoner kronor också läggas till kostnaderna för detta bostadsprojekt.

Kostnaden/förlusten för Kalmar kommun kommer därmed uppgå till minst 35 miljoner kronor, för att förstöra ännu en grön lunga med historiska anor i centrala Kalmar.

Sverigedemokraterna anser istället att Fredriksskansområdet skall utvecklas till att bli ett stadsnära grönt och blått stadsrum i samverkan med Lindö, Ängö och Malmfjärden. Ett område som skulle kunna fungera som ett mycket attraktivt rekreationsområde för de boende på Kvarnholmen, Varvsholmen, Ängö och Malmen. Som politiker har vi ett stort ansvar mot kommande generationer i Kalmar. Ett ansvar som majoriteten och Johan Persson åsidosätter på ett flagrant sätt!

Thoralf Alfsson

Sverigedemokraterna