Dålig inomhusluft skolans dolda hot

Debatt ,

Larm om dålig inomhusluft kommer in från skolor runt om i Sverige. Svensk Ventilations nya rapport visar att i sex av tio kommuner följs inte gällande lagstiftning kring ventilation i skolor.

Problem som upptäcks rättas i många fall inte till inom rimlig tid, det kan ta flera år, om det ens sker. Konsekvenserna får elever och skolpersonal ta i form av allergier, astma och sämre lärandemiljö. Ett högt pris för problem som ofta är relativt enkla att förebygga.

Kommuner är skyldiga att kontrollera att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs i skolor var tredje år. Men vår enkätundersökning, som hälften av Sveriges kommuner besvarat, visar att i endast fyra av tio kommuner har OVK genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor i enlighet med lagstiftningen.

En av fem kommuner saknar även rutiner för att följa upp att byggnadsägaren åtgärdar fel som upptäcks vid ventilationskontrollerna. Var fjärde kommun vittnar om skolor där ventilationsproblem kvarstår år efter år.

Det är oacceptabelt att den mest grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften inte görs på många skolor.

Orsakerna till dålig luft är bland annat bristfällig rengöring av ventilationen eller gammal utrustning. Det är ofta lätt att åtgärda, men arbetet har alltför länge varit nedprioriterat i kommunerna. Vi vill därför se konkreta reformer för att ge kommuner och byggnadsägare incitament att förbättra arbetet med inomhusmiljön i skolan.

# Gör det möjligt för kommunerna att ta ut en avgift för den obligatoriska tillsynen.

# Ta fram tydligare riktlinjer för och uppföljning av kommunernas tillsyn av OVK.

# Inför Skol-ROT, ett avdrag för byggnadsägare som gör det billigare och enklare att åtgärda ventilationen i äldre skollokaler, som ofta är underdimensionerade för dagens verksamhet.

Förbättrad ventilation kan upplevas som kostsam på kort sikt, men i ett längre perspektiv är det en vinst för elever, skolpersonal, kommunerna och samhället. En god inomhusmiljö är en investering i framtiden.Britta Permats
 och Kurt Ingeberg

vd Svensk Ventilation och styrelseledamot Funktionskontrollanterna